Академик Исмайыл Мухтар оғлу Һаҹыйев

Print Friendly, PDF & Email

Монографийада Азәрбайҹан халгына гаршы төрәдил­миш сойгырымы вә депортасийа сийасәтини ифша едән сәнәдләр, Азәрбайҹан торпагларына гаршы әсассыз әрази иддиалары, бу торпаглар уғрунда ҝедән мүбаризә вә онларын нәтиҹәләри, дүшмән дөвләтләрин мәкрли сийасәти вә бу сийасәтин һәйата кечирилмәсиндә ермәниләрин ойнадыглары мәнфи рол айдын шәкилдә ҝөстәрилмишдир.

            Мүәллиф архив сәнәдләри, дөврү мәтбуат материаллары, һабелә бир чох тәдгигатчыларын әсәрләриндән истифадә етмәк­лә ермәниләрин Нахчывана гаршы әрази иддиаларынын әсассыз­лы­ғыны, ермәни милләтчиләри вә һавадарларынын халгымыза гар­шы төрәтдикләри чиркин әмәлләрини вә вәһши һәрәкәтләрини ифша етмишдир.

Һаҹыйев Исмайыл. Ермәниләрин Азәрбайҹана гаршы әрази ид­диалары вә ганлы ҹинайәтләри. Китабы јүклә

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.