Азәрбајҹан

Елм

АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА

“АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА” Минилликләр боjу инсанлар арасында Аллаһ-Тааланын Адәм пеjғәмбәри (ә) jаратдыгдан сонра она сөзләри вә данышығы өjрәтмәjи һаггында сөһбәтләр ҝедир. Бу һагда мүгәддәс китабларда […]

Тәһсил

Аналар…

Кирпиjи илә көз ҝөтүрән аналар.  Өвладынын ән балаҹа уғуруну бир дүнjа билиб севинән аналар… Севинҹини һамы илә бөлән, кәдәрини һамыдан ҝизләдән аналар… Сәбри нәһаjәтсиз, дөзүмү […]

Мәгаләләр

Һаj вер леjтенант

Һаj вер леjтенант   Бир сәс ҝәлди ефиримиздән Ләпәләнмиш дәниз кими, Сәпди инам көнүлләрә, Бәрәкәтли зәми кими. Деди: — ҝәлин ичәк бирҝә анд, Һаj вер […]

Өнәмли китаблар

НАXЧЫВАН АБИДƏЛƏРИ ЕНСИКЛОПЕДИЈАСЫ

Редаксијадан        Азәрбаjҹан Республикасынын ајрылмаз һиссəси олан Наxчыван Муxтар Республикасы сон иллəрдə сосиал-игтисади, сијаси вə мəдəни ҹəһəтдəн чоx сүрəтлə инкишаф едир. Һəјата кечирилəн ҝенишмигјаслы […]

Портретное творчество Нахчыванских художников(1950-1990)

Портретное творчество Нахчыванских художников(1950-1990) В статье говорится о художественных особенностъях одного из главных жанров живописи и графики – портрета, об исторических корнях портретного творчества в […]

Интигам Солтаны таныјаг: Мəн феминистəм (мүсаһибə)

Əн дəjəрли, гиjмəтли сəрвəтлəр jерин алтында олур. Онлары истəдиjин ваxт əлин чатан jердə тапыб ҝөтүрə билмəзсəн. Бунун үчүн əзиjjəт чəкмəк лазымды. Дəjəрли, гиjмəтли инсанлар да белəди. Һəр ан,  истəдиjин ваxт растлаша билмəзсəн. Бəлкə дə чоxларымызын ҝөзү өнүндəдилəр.  Садəҹə,  ҝөрдүjүмүз гəдəр олдугларыны дүшүнүрүк.  Киминин шансы садəҹə бурда битир — ҝөрдүjү гəдəр саныр, кимининсə бəxти ҝəтирир — растлашдығы садə инсанын əсил дəjəрини […]

НАXЧЫВАН АБИДƏЛƏРИ ЕНСИКЛОПЕДИЈАСЫ

Редаксијадан        Азәрбаjҹан Республикасынын ајрылмаз һиссəси олан Наxчыван Муxтар Республикасы сон иллəрдə сосиал-игтисади, сијаси вə мəдəни ҹəһəтдəн чоx сүрəтлə инкишаф едир. Һəјата кечирилəн ҝенишмигјаслы гуруҹулуг, абадлыг вə јенидəнгурма ишлəри Азəрбајҹан xалгынын үмуммилли лидери Һејдəр Əлијевин вə онун сијаси курсуну уғурла давам етдирəн Азəрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Əлијевин, Наxчыван МР Али Мəҹлисинин Сəдри Васиф Талыбовун ады илə сыx бағлыдыр. Гəдим […]

Тур Һеjердал оғлу Тур Һеjердал илə мүсаһибə

“Гәдим викингин скелетинин вә индики азәрбаjҹанлыларын ДНТ-синин анализи бу халгларын гоһумлуг әлагәләринин олдуғуну сүбут етди”     Азәрбаjҹанда Осло Университети (Норвеч) илә бирликдә Азәрбаjҹан алимләри тәрәфиндән тәшкил олунмуш вә мәшһур сәjjаһын Азәрбаjҹана илк сәфәринин 30-иллиjинә, Азәрбаjҹанын мүстәгиллиjинин 20-иллиjинә вә Осло Университетинин 200-иллиjинә һәср олунмуш “Тур Һеjердал вә Азәрбаjҹан” мөвзусунда 4-ҝүнлүк елми-практики конфранс кечирилир.   Геjд едәк ки, Тур Һеjердал дүнjа […]

Портретное творчество Нахчыванских художников(1950-1990)

Портретное творчество Нахчыванских художников(1950-1990) В статье говорится о художественных особенностъях одного из главных жанров живописи и графики – портрета, об исторических корнях портретного творчества в азербайджанской культуре и о работах Нахчыванских художников 1950-1990-х гг., созданных в этом жанре. Дается обширная информация о творчестве художников, чья деятельность приходится на эти годы – Гусейна Алиева, Эльмиры Шахтахтинской, Ибрагима Шафи, Акпера Кязимбекова, Эйюба […]

Naxçıvan rəssamlarının portret yaradıcılığı (1950-1990)

  Naxçıvan rəssamlarının portret yaradıcılığı (1950-1990) Məqalədə boyakarlıq və qrafikanın əsasən janrlarından biri olan portret janrının xüsusiyyətləri, Azərbaycan incəsənətində portret yaradıcılığının tarixi kökləri və Naxçıvan rəs-samlarının 1950-1990-cı illərdə yaratdıqları portret janrındakı əsərlərindən bəhs edilir. Yara-dıcılıqları bu illərə təsadüf edən rəssamlardan Hüseyn Əliyev, Elmira Şahtaxtinskaya, İbrahim Səfi, Əkbər Kazımbəyov, Əyyub Hüseynov, Cəmil Müfidzadə, Şamil Qazıyev, Məmməd Qasımov, Yuran Məmmədov, Həmid Qasımov, Yavuz […]

Һаj вер леjтенант

Һаj вер леjтенант   Бир сәс ҝәлди ефиримиздән Ләпәләнмиш дәниз кими, Сәпди инам көнүлләрә, Бәрәкәтли зәми кими. Деди: — ҝәлин ичәк бирҝә анд, Һаj вер мәнә леjтенант.   Сәсдә инҹи, сәсдә һөкм, Илһам алды ондан әсҝәр. Дүшмән өндә гырын, төкүн, Мөһкәм даjан иҝид әсҝәр. Ҝәлди ондан әмранә бир бәjанат, Һаj вер мәнә леjтенант.   Чәкди өнә һәгигәти, Дүшмәнинә нифрәти. Ермәниjә […]

АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА

“АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА” Минилликләр боjу инсанлар арасында Аллаһ-Тааланын Адәм пеjғәмбәри (ә) jаратдыгдан сонра она сөзләри вә данышығы өjрәтмәjи һаггында сөһбәтләр ҝедир. Бу һагда мүгәддәс китабларда вә башлыҹа олараг Гурани-Кәримдә уjғун мәлуматларла растлашырыг. Лакин индиjә гәдәр бу мәсәлә елми сурәтдә өjрәнилмәмиш, дилчилик үзрә мүвафиг тәдгигат ишләри апарылмамышдыр. Одур ки, мүхтәлиф дилләрин әмәлә ҝәлмәсиндә тәкамүл просеси кими әмәjин ролуна вә уjғун нәзәриjjәjә […]

Фәхрәддин Салимин Азәрбаjҹан Суфи Мусигиси адлы консерти кечирилиб

Маjын 30-да  Азәрбаjҹан Милли Консерваториjасынын (АМК) “Бөjүк зал”ында АМК-нын мүәллими, филолоҝиjа үзрә фәлсәфә доктору Фәхрәддин Салим вә тәләбәләринин “Азәрбаjҹан Суфи Мусигиси” адлы консерти кечирилиб. Консертдә Халг артисти Сиjавуш Кәрими, Азәрбаjҹан Дөвләт Мәдәниjjәт вә Инҹәсәнәт Университетинин ректору Фәрәһ Әлиjева, Халг шаири Сабир Рүстәмханлы, “Каспи” Мәтбуат вә Тәһсил Мәркәзинин рәһбәри Сона Вәлиjева, АМК-нын профессор-мүәллим һеjәти, тәләбәләри вә диҝәр дәвәт олунмуш гонаглар иштирак […]

Аналар…

Кирпиjи илә көз ҝөтүрән аналар.  Өвладынын ән балаҹа уғуруну бир дүнjа билиб севинән аналар… Севинҹини һамы илә бөлән, кәдәрини һамыдан ҝизләдән аналар… Сәбри нәһаjәтсиз, дөзүмү һәдсиз олан аналар. Өвладларыны jаjда ҝүнәшдән, гышда шахтадан, һавадан, күләкдән горуjан аналар… Һамынданаз jеjиб, һамындан аз jатан аналар. Јорғунлуғуну баҹардыгҹа ҝизләдиб, jаландан өзүнү шән ҝөстәрән, аналар… Өвладлар бөjүjәндә онларын сәһв һәрәкәтләриндән, jанлыш аддымларындан зәррә-зәррә дағылан […]

Тәндир, бүтөвдүр, дәjишмәздир

Дүнjа туфанындан сонракы мәрһәләләрдә, туфандан хилас олмуш о инсанлар, Ур әразисиндә, Азәрбаjҹан әразисиндә, Ағрыдағ, Ҝәми Гаjа әтрафында, бир даһа, jенидән jашаjыш jерләрини бәрпа етмәjә башладылар! Јер үзүндә һәjат  давам етмәjә, Су тәдриҹән чәкилмәjә, Әрази бәрпа едилмәjә башлады! Туфандан хилас олмуш, Хилас етмиш  Һз. Нуһ Бабамыз, сағ галмыш о дөвр инсанлары бир jерә топлады, сағ галан әһали чох иди! Белә бир гәрар […]

1 2 3 23