Аналар…

Кирпиjи илә көз ҝөтүрән аналар.  Өвладынын ән балаҹа уғуруну бир дүнjа билиб севинән аналар… Севинҹини һамы илә бөлән, кәдәрини һамыдан ҝизләдән аналар… Сәбри нәһаjәтсиз, дөзүмү һәдсиз олан аналар. Өвладларыны jаjда ҝүнәшдән, гышда шахтадан, һавадан, күләкдән горуjан аналар… Һамынданаз jеjиб, һамындан аз jатан аналар. Јорғунлуғуну баҹардыгҹа ҝизләдиб, jаландан өзүнү шән ҝөстәрән, аналар… Өвладлар бөjүjәндә онларын сәһв һәрәкәтләриндән, jанлыш аддымларындан зәррә-зәррә дағылан […]

Азәрбаjҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиjjәтинин тәсис етдиjи беш сериjалы “Билҝи” дәрҝисинин jаранмасы вә фәалиjjәти һаггында

Јәгин охуҹулар   техника елмләри доктору  Низами Исмаjыловун саjтымызда jерләшдирилмиш мәгаләси илә артыг танышдырлар вә “Тәһсил” Ҹәмиjjәтинин фәалиjjәти илә бағлы мүәjjән билҝиләрә маликдирләр. Һәмин сәпҝидә jазымызы давам етдиририк.           Мәлумдур ки, ССРИ дағылыдыгдан сонра  онун тәркибиндән аjрылмыш республикалар мүстәгилликләрини елан етдиләр.  ССРИ-нин бүтүн варидаты Русиjа Федерасиjасынын әлиндә галды.  Диҝәр республикаларда олдуғу кими, Азәрбаjҹан Республикасы да ҹидди сосиал-игтисади […]

Араздан Турана китабына өн сөз

Абдулла Шаигин «АразданТурана» адлы jени сечилмиш әсәрләри күллиjjатына әдибин мәлум нүмунәләрлә jанашы, мүхтәлиф сәбәбләр үзүндән узун мүддәт нәшри jасаг олунан әсәрләри дә дахил едилмишдир. Охуҹулар да Шаиг ирсинә мараг оjадаҹаг «Араздан Турана», «Интизар гаршысында», «Јени аj доғаркән», «Вәтәнин jаныг сәси», «Ики муҹаһид», «Үлкәр», «Һәjат– сев-мәкдир» кими сәнәткаранә jазылмыш онларла поема вә шерләри белә нүмунәләрдәндир. Мәлум сәбәбләр үзүндән Азәрбаjҹан охуҹусунун диггәтиндән […]

Азәрбайҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиййәтинин тәсис етдийи беш серийалы “Билҝи” дәрҝисинин йаранмасы вә фәалиййәти һаггында

 Јәгин охуҹулар техника елмләри доктору Низами Исмайыловун сайтымызда йерләшдирилмиш мәгаләси илә артыг танышдырлар вә “Тәһсил” Ҹәмиййәтинин фәалиййәти илә бағлы мүәййән билҝиләрә маликдирләр. Һәмин сәпҝидә йазымызы давам етдиририк. Мәлумдур ки, ССРИ дағылыдыгдан сонра онун тәркибиндән айрылмыш республикалар мүстәгилликләрини елан етдиләр. ССРИ-нин бүтүн варитаты Русийа Федерасийасынын әлиндә галды. Диҝәр республикаларда олдуғу кими, Азәрбайҹан Республикасы да ҹидди сосиал-игтисади чәтинликләрлә үзләшди, диҝәр тәрәфдән дә […]

Өмрүн ауту

Өмрүн ауту О бүтүн Азәрбайҹанынкы иди. О һамынын севимлиси иди.  Өлүмү илә санки унудулмагда олан бу һәгигәти бир даһа тәсдигләди. 1997-ҹи ил декабрын 10-да гәзетләримиз йас хәбәри илә, некрологлу чыхды. Илк имзалар президентин, баш назирин, парламент сәдринин…. Демәк һәйатдан ҝедән сырави инсан дейил-ди. Амма дөвләт вә һөкумәт башчыларынын еһтирамла видалашдыглары бу инсанын ҝедишинә ән садә инсанлар да һейфсиләнирди ахы. Чох […]

Рүфәт Ләтиф оғлу Һүсејнзадә

Педагожи елмләр доктору, профессор, Әмәкдар Мүәллим Рүфәт Ләтиф оғлу Һүсейнзадә 1951-ҹи илдә Нахчыван шәһәриндә мүәллим аиләсиндә доғулмушдур. Кечән әсрин зийалы нәслинә мәнсуб олан атасы Ләтиф Һүсейнзадә (2008-ҹи илдә 106 йашында дүнйасыны дәйишмишдир) Нахчыванда әввәлҹә мәктәб вә мәдрәсә тәһсили ҝөрмүш, сонра йени типли, “Рүшдиййә” мәктәбиндә дөврүнүн бөйүк шәхсиййәтләриндән — Һүсейн Ҹавиддән, онун гардашы Шейх Мәһәммәд Расизадәдән, даһа сонралар Бакыда али тәһсилини […]

Нуғай Хасай оғлу Әлийев

Нуғай Хасай оғлу Әлийев-Азәрбайҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиййәти Идарә Һейәтинин сәдри, Азәрбайҹан Техники Университетинин (АзТУ) “Електротехниканын нәзәри әсаслары” кафедрасынын досенти. 14 сентйабр 1947-ҹи илдә Шуша шәһәриндә анадан олуб. 1965-ҹи илдә Шуша шәһәриндәки Ү.Һаҹыбәйов адына 1 №-ли орта мәктәби битириб. 1972-ҹи илдә Азәрбайҹан Политехник Институтунун (Аз.ПИ) “Автоматика вә һесаблама техникасы” факултәсини битириб. 1969-1972-ҹи илләрдә Азәрбайҹан Елми-Тәдгигат Енерҝетика Институтунда ишләйиб. 1974-1977-ҹи илләрдә Сумгайыт […]

Тәһсил фәдаисинин портретинә ҹизҝиләр

Мүстәгил Азәрбайҹан тәһсилинин инкишафында хидмәтләри олан инсанлар барәдә дүшүнәркән АзТУ-нун досенти, т.е.н. Нугай Әлийевин адыны чәкмәмәк мүмкүн дейил… Һәтта ҹәсарәтлә сөйләмәк олар ки, онун бу саһәдә мисилсиз хидмәтләри вардыр вә чох тәәссүф ки, ҝениш тәһсил иҹтимаиййәти бу һагда һеч дә кифайәт гәдәр мәлуматлы дейил… Бунун сәбәбләриндән бири одур ки, Нугай мүәллим өзү чох тәвазөкар инсандыр. О, һәр һансы бир ишдә […]

Азәрбайҹан Республикасынын “Тәһсил” Ҹәмиййәти һаггында

“Тәһсил” Ҹәмиййәтинин йаранмасы һаггында гыса мәлумат.     “Тәһсил” Ҹәмиййәти 1989-ҹу ил нойабр айында тәсис едилмиш вә 1990-ҹы илин август айында Республика Әдлиййә Назирлийиндә гейдиййатдан кечәрәк рәсми фәалиййәтә башламышдыр. Азәрбайҹан Республикасы мүстәгиллик газандыгдан сонра ‘Тәһсил” Ҹәмиййәти 1993-ҹү илин нойабр айында тәкрар гейдиййатдан кечмишдир. Тәшкилат 22 май 1999-ҹу илдә нөвбәти гурултайыны кечирмишдир. “Тәһсил” Ҹәмиййәти көнүллү-иҹтимаи өзүнүидарәетмә формасында тәшкил олунмуш гейри-һөкумәт тәшкилатыдыр. […]

Өйрәтмәним

Өйрәтмәним Әзиз Фәридә Һоҹам. Әзиз Фәридә анам… Әзиз Фәридә ханым… Һаггынызда йазмаг, йохса һаггынызы йазмаг… Јохса Бу ҮЧЛҮЈҮ бирләшдирән, СИЗДӘН йазмаг… ҺОҸА…АНА…ХАНЫМ… Әзиз Фәридә Һоҹам… Әзиз өйрәтмәним, ҺОҸАЛЫГ һаггынызы һалал един. Һаггынызда йазмаға йетәрли, бишкин дейилик. Һаггынызы йазмаға ҺАГДАН иҹазәли дейилик…Јазмаға ҹәсарәт етсәк, СИЗДӘН йаза биләрик… Ону да баҹарсаг… 28 ил өнҹә Сизи илк дәфә синифдә ҝөрдүм… ҺОҸА ҝөрдүм… Өйрәтмән […]

1 2