Сөзүн сирләр аләми

 Редактордан Сөзүн заһири вә дахили ҹәһәтиндән данышырыг. Онун сәсләнмәсинә, сәс комплексинә, мәнасына диггәт йетиририк. Сәс комплексинә малик олмайан сөзүн мәнасы йохдур дейирик. Анҹаг сөзүн сәс комплексинин –заһири ҹәһәтинин фонематик маһиййәтинә енмирик, сәс комплексиндәки айры – айры фонемләрин дашыдығы мәна йүкү барәсиндә дүшүнмүрүк. Фонемләрин дашыдығы мәна йүкүнү сөзләрдә бәрпа етмәк, онларын системли, ардыҹыл сыраланмасы илә мәнанын (сөздәки) йаранмасына хидмәт ҝөстәрмәси ҹәһәтләри барәдә дүшүнмүрүк. Ја бу барәдә өзүмүзү йормаг […]

Һеч бир иддиасы олмайан мүһәндис

  Фикрәт Рзайев елм аләминдә титулу олмайан, һәм дә буна еһтйаҹ һисс етмәйән, өз мәнәви дүнйасы илә йашайан бир инсандыр. О, мүхтәлиф иддиалардан чох-чох узагда дайанан тәвазөкар вәтәндашдыр. Адиликлә дәринлийи өзүндә ҹәм етмиш фикир вә дүшүнҹә саһибидир. Ачығыны дейим ки, чохлары Илаһи гүввәнин дедикләрини дуйуб тәһлил етмәк баҹарығына малик олсайдыллар, бәлкә дә нәләр етмәздиләр. Бу да Фикрәт Рзайевин характеринә йаддыр. […]

Фикрәт Рзайевин «Уникал» гәзетинә мүсаһибәси

       “Дилимиздәки истәнилән сөз санки бир рийази дүстурдур”   Фикрәт Рзайев: “Дилин мәншәйи илә бағлы ахтарышларымын илк гайнағы, даһа доғрусу, булағын ҝөзү милли-азадлыг һәрәкаты олду” Мәлум олдуғу кими, данышыг дилинин мәншәйи барәдә лап гәдим дөврләрдән башкайараг ән мүхтәлиф нәзәриййәләр ирәли сүрүлсә дә, бу проблем һәлә дә ҹидди бир мүәмма олараг галыр. Гоҹаман мүһәндис Фикрәт Рзайевин данышыг дилинин вә […]

Фикрәт Һәсән оғлу Рзајев

    ФИКРӘТ ҺӘСӘН ОҒЛУ РЗАЈЕВ (16.08.1936-28.02.2013)     1936-ҹы илдә Нахчыван шәһәриндә гуллугчу аиләсиндә анадан олуб. Нахчыван шәһәр 1 №-ли орта мәктәби 1954-ҹү илдә “Гызыл медал”ла битириб. 1954-ҹү илдә Азәрбайҹан Сәнайе Институтунун “Нефт механикасы” факүлтәсинә гәбул олунуб. Институту битирмә әрәфәсиндә һәмин Сәнайе Институту М.Әзизбәйов адына Нефт вә Кимйа Институту адландырылыб.      1959-ҹу илдә һәмин Институту “Нефт вә газ мәдәнләринин […]

Каинат, тәбиәт,бәшәриййәт

Мүтләг олан инсан Чох һаллар вар. Чүнки о мараглы һаллар арасында инсан вар. Ону әһатә едән о тәбиәт арасында бир гануна уйғунлуглар вар. Чох мараглы һаллар вар, о һаллар арасында бир мәна вар. Инсан мәна дейил, мүтләгдир! Мүтләг олан инсаны әһатә едән мәналар вар.  Сабит инсан     Нәдир мәна, нәдир инсан, нәдир һал? Инсан бәдән температуруна ҝөрә сабитдир (36-37оc). Инсан гида […]

Мүрәккәб садәлик вә садә мүрәккәблик

Һамымыз информасийа алараг вә өтүрәрәк енержи сәрф едирик. Електрик йохдурса, интернетә дахил олмаг, мобил телефон долдурулмайыбдырса, онун васитәсилә хәбәр алмаг, телефон стансийасы ҹәрәйансыз галыбдырса, стасионар телефонла данышмаг, бензин гуртарыбдырса, мәлуматдан өтрү шәһәрин о башына ҝетмәк – онларын һеч бири мүмкүн дейил. Һәтта гоншуйа дәйиб ики кәлмә сөз демәк дә намүмкүндүр, әҝәр айағыны йердән ҝөтүрмәйә ҝүҹүн чатмырса.     Бунларынһамысытехники (мәһзтехники!) […]

1 2 3