Маддә -“ вар олду” һалы йох, “вар олсун” һалыдыр.

Маддә бир адлы, чох мәналыдыр. Маддә вар олманын физики-кимйәви һалыдыр. Рийази-һәндәси һалы дейил. Варлығында, бүтүн мәлум вә намәлумларын мәзмуиси һалыдыр. Маддә мәзмуиси аләмләрин ишыг топлум һалыдыр. Маддә -“ вар олду” һалы йох, “вар олсун” һалыдыр. Маддә әтрафын һалына ҝөрә дәйишилә билмир. О, әтрафын һәмаһәнҝ һалына уйғунлашдырылма һалыны дәйишә билән һалыдыр. Дәйишдийи гәдәриндә дә йенә дә намәлум мәзмуисидир.  Маддә бүтүн мәлум […]

Сәс нийә, рәнҝ нийә, сөз нийә…

1. Елм – елмдәдир. Тәдгигат, арашдырма елмдәдир. Нәтиҹәләр елмдәдир. Бәшәриййәт елм әһатәсиндә, елмдәдир. Елми дәрәҹә, елми титул сондадыр. 2. Елм, дилчилик, тәбиәт вә ардыҹыл физики һаллар Каинат низамында олмаса иди, инсан бу мәфһумлары бу гәдәр дәгигликлә йаратмаг ҝүҹүнә малик ола биләрдими? 3. Инсан йаранышы, Каинатын еталонудур. Инсан кейфиййәт йох, чох йүксәк йараныш еталонудур. Нийәдир инсан? Еталон олмалы инсан. 4. Дүнйа […]

Дилини фонем дили сәвиййәсиндә өйрәнмәк истәмәйән кәс − робот кимидир!

Дилини фонем дили сәвиййәсиндә өйрәнмәк истәмәйән кәс − робот кимидир. Фонемләр – әслиндә Каинатдакы вә тәбиәтдәки варлыгларын, һәрәкәтләрин вә дүшүнҹәләрин символларыдыр. Мүәллиф Редактордан:     Фикрәт Рзайевин “Сөз” адлы китабы сон дөврләр дилчилик саһәсиндә мүгайисә-гаршылашдырма-үмумиләшдирмә йолу илә апарылмыш мараглы тәдгигатлардан биридир. Сәс, сөз, шәкилчиләр үзрә һәр бир фонемин маһиййәти мүәййән ганунауйғунлуглар әсасында бу китабда тәһлил вә тәдгиг олунур. Мүәллиф сәсләрлә […]

Сөзүн сирләр аләми

 Редактордан Сөзүн заһири вә дахили ҹәһәтиндән данышырыг. Онун сәсләнмәсинә, сәс комплексинә, мәнасына диггәт йетиририк. Сәс комплексинә малик олмайан сөзүн мәнасы йохдур дейирик. Анҹаг сөзүн сәс комплексинин –заһири ҹәһәтинин фонематик маһиййәтинә енмирик, сәс комплексиндәки айры – айры фонемләрин дашыдығы мәна йүкү барәсиндә дүшүнмүрүк. Фонемләрин дашыдығы мәна йүкүнү сөзләрдә бәрпа етмәк, онларын системли, ардыҹыл сыраланмасы илә мәнанын (сөздәки) йаранмасына хидмәт ҝөстәрмәси ҹәһәтләри барәдә дүшүнмүрүк. Ја бу барәдә өзүмүзү йормаг […]

Һеч бир иддиасы олмайан мүһәндис

  Фикрәт Рзайев елм аләминдә титулу олмайан, һәм дә буна еһтйаҹ һисс етмәйән, өз мәнәви дүнйасы илә йашайан бир инсандыр. О, мүхтәлиф иддиалардан чох-чох узагда дайанан тәвазөкар вәтәндашдыр. Адиликлә дәринлийи өзүндә ҹәм етмиш фикир вә дүшүнҹә саһибидир. Ачығыны дейим ки, чохлары Илаһи гүввәнин дедикләрини дуйуб тәһлил етмәк баҹарығына малик олсайдыллар, бәлкә дә нәләр етмәздиләр. Бу да Фикрәт Рзайевин характеринә йаддыр. […]

Фикрәт Рзайевин «Уникал» гәзетинә мүсаһибәси

       “Дилимиздәки истәнилән сөз санки бир рийази дүстурдур”   Фикрәт Рзайев: “Дилин мәншәйи илә бағлы ахтарышларымын илк гайнағы, даһа доғрусу, булағын ҝөзү милли-азадлыг һәрәкаты олду” Мәлум олдуғу кими, данышыг дилинин мәншәйи барәдә лап гәдим дөврләрдән башкайараг ән мүхтәлиф нәзәриййәләр ирәли сүрүлсә дә, бу проблем һәлә дә ҹидди бир мүәмма олараг галыр. Гоҹаман мүһәндис Фикрәт Рзайевин данышыг дилинин вә […]

Фикрәт Һәсән оғлу Рзајев

    ФИКРӘТ ҺӘСӘН ОҒЛУ РЗАЈЕВ (16.08.1936-28.02.2013)     1936-ҹы илдә Нахчыван шәһәриндә гуллугчу аиләсиндә анадан олуб. Нахчыван шәһәр 1 №-ли орта мәктәби 1954-ҹү илдә “Гызыл медал”ла битириб. 1954-ҹү илдә Азәрбайҹан Сәнайе Институтунун “Нефт механикасы” факүлтәсинә гәбул олунуб. Институту битирмә әрәфәсиндә һәмин Сәнайе Институту М.Әзизбәйов адына Нефт вә Кимйа Институту адландырылыб.      1959-ҹу илдә һәмин Институту “Нефт вә газ мәдәнләринин […]