Ҝөркәмли зийалы Елман ислам оғлу Әлийевин вәфатындан 2 ил кечир…

Елман Әлийев Ким иди?… “Елман Әлийев: Олдуғу вә ҝөрүндүйү кими” китабындан: Елман Әлийев һаггында Әлийев Елман Ислам оғлу 1959-ҹу ил йанварын 11-дә Нахчыван шәһәриндә анадан олмушдур. 1966-1976-ҹы илләрдә охудуғу Н. Туси адына 9 сайлы орта мәктәб өз әлачы шаҝирдиндә, ейни заманда, даһи астрофизик вә бөйүк философун ирсинә дәрин мәһәббәт ойатмыш, Ҹ. Мәммәдгулузадә адына 2 сайлы орта мәктәб исә нүмунәви йенийетмәйә […]

Нуғай Хасай оғлу Әлийев

Нуғай Хасай оғлу Әлийев-Азәрбайҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиййәти Идарә Һейәтинин сәдри, Азәрбайҹан Техники Университетинин (АзТУ) “Електротехниканын нәзәри әсаслары” кафедрасынын досенти. 14 сентйабр 1947-ҹи илдә Шуша шәһәриндә анадан олуб. 1965-ҹи илдә Шуша шәһәриндәки Ү.Һаҹыбәйов адына 1 №-ли орта мәктәби битириб. 1972-ҹи илдә Азәрбайҹан Политехник Институтунун (Аз.ПИ) “Автоматика вә һесаблама техникасы” факултәсини битириб. 1969-1972-ҹи илләрдә Азәрбайҹан Елми-Тәдгигат Енерҝетика Институтунда ишләйиб. 1974-1977-ҹи илләрдә Сумгайыт […]

Аскеров Юсиф Байрам оглы

Общественная деятельность (за период с 1995 по 2013 годы) Родился 24 декабря 1938 года в городе Акстафа, Азербайджанской Республики, юрист, инженер по эксплуатации железных дорог, ветеран труда, майор милиции, пенсионер. Семейный , отец семерых детей с высшими образованиями (два сына, пятъ дочерей), 18 внучат, 2 правнука, младший сын кандидит юридических наук. краткая хронология: 1996г.- Заместитель председателя культурно-просветительского общества «Азербайджанское землячество» в […]

Әсҝәров Јусиф Байрам оғлу

-24 декабр 1938-ҹи илдә Ағстафа районунун Көһнә Гышлаг кәндиндә гуллугчу аиләсиндә анадан олуб. -1955-ҹи илдә Гәбәлә (кечмиш Гутгашын) шәһәриндәки орта мәктәби битирмишдир. -1956-58-ҹи илләрдә Саратов хүсуси милис мәктәбини битириб һүгугшүнас диплому алмышдыр. -Азәрбайҹан Политехник Институтуну (гийаби, рус секторуну) битириб, дәмир йолунун електрикләшдирилмәси ихтисасы үзрә али тәһсилли мүһәндис диплому алмышдыр.  -1958-1990-ҹы илләр әрзиндә Азәрбайҹанын мүхтәлиф район вә шәһәрләриндә о ҹүмләдән Шәмкир […]

Елм вә Вәтән фәдаиси

“Фонемләр-әслиндә Каинатдакы вә тәбиәтдәки варлыгларын, һәрәкәтләрин вә дүшүнҹәләрин символларыдыр.” Фикрәт Рзайев. 16.08.2013-ҹү ил тарихиндә ҝөркәмли мүһәндис-конструктор, Азәрбайҹанда һидравликанын атасы сайылан,  дүнйа дилчилик елминә өнәмли төһфәләр верән,”АгРа” Елмин Инкишафына Дәстәк Иҹтимаи Бирлийинин сағлығында “Фәхри Үзвү” сечилән Елм вә Вәтән Фәдаиси Фикрәт Һәсән оғлу Рзайевин (16.08.1936-28.02.2013) 77 йашы олаҹагды… ФИКРӘТ ҺӘСӘН ОҒЛУ РЗАЈЕВИН гыса тәрҹүмейи һалы: (16.08.1936-28.02.2013) 1936-ҹы илдә Нахчыван шәһәриндә гуллугчу аиләсиндә […]

Итирдик…Мәһәррәм Заманын хатирәсинә

Бу ҝүн, 08.08.2013-ҹү ил тарихиндә, онун 54 йашы олаҹагды… 9 йанвар 2013-ҹү ил. Саат 14:00. Мәһәррәм Заманын Нефтчиләр метросу йахынлығындакы кичик нәшриййаты. Гызлар өз ишләриндәдир, йазыб-позурлар… Мәһәррәм рәһмәтлик Елман Әлийев һаггында “Бәс өлмәзлийә говушмаг неҹә олур ки…???” адлы бир мәгалә йазыб, “Уникал” гәзетинә журналист достумуз Фәрзуг Сейидбәйлийә интернет васитәси илә ҝөндәрир. 11 йанварда Елманын ад ҝүнүдүр, достлары 54 йашыны онсуз […]

Ҝәмигайа зирвәсинә ҝедән “Јолчу”

Бу дүнйадан көчүб – өлмәйәнләр Јолчу, йолун узагдыр -Јолчу, йолун узагдыр! -Олсун, мән ҝедәсийәм. -Јолчу, һава сазагдыр! -Олсун, мән ҝедәсийәм. -Јолчу, бах, туфан ҝәлир! -Олсун, мән ҝедәсийәм. -Јолчу, өмүр ҝөдәлир… -Олсун, мән ҝедәсийәм. -Јолчу, һара ҝедирсән? -Арзумун мәнзилинә. -Јолчу, йахшы йол сәнә!                          1979-чу ил   Әждәр Әлиш оғлу Фәрзәлийев 1937-ҹи ил мартын 23-дә Ағҹабәди шәһәриндә садә кәндли аиләсиндә анадан […]

Бәс өлмәзлийә говушмаг неҹә олур ки…???

08.08.2013-ҹү илдә Мәһәррәм Заманын 54 йашы олаҹагды… … 10 йанвар 2013-ҹу ил…  …»Уникал» гәзетинин нөвбәти нөмрәси чапдан чыхыр вә орада йазычы публусист, «Гызыл Гәләм» мүкафаты лауреаты, II груп Гарабағ мүһарибәси әлили, «АгРа» ЕИДИБ-ин идарә һейәтинин үзвү Мәһәррәм Заманын (Мәһәррәм Гәһрәман оғлу Замановун 08.08.1959-0901.2013) ҝөркәмли зийалы Елман Ислам оғлу Әлийев (11.01.1959-17.09.2011) һаггында йаздығы «Бәс өлмәзлийә говушмаг неҹә олур ки…???» мәгаләси дәрч […]

Һәсрәтиндә олдуғум Инсана мәктуб

Салам, Инсан… Һәсрәтиндә олдуғум Инсан… Бәшәриййәтин чох бөйүк инамла ҝөзләдийи Инсан. Ҝеҹәнин лал сүкутуну позан шәрти заман сайғаҹынын арамлы чыггылтысы алтында Сәнә мәктуб йазырам. Сәнин варлығынла заман сонсузлуғу арасында санки чашыб галмышам. Һарадан башлайым бу мәктубу. Јарандығын ҝүндән Хейирлә Шәрин мүбаризәсиндә галиб чыхмаға чалышсан да, зүлмләрә мәруз галдын, сынмадын… Дабанындан сойулдун, һагдан дөнмәдин…  Одда йандырылдын, дашгалаг едилдин, сүрҝүнләрлә, һәбсханаларла сынаға […]

Рамиз Әли оғлу Гасымов һаггында

    Рамиз Әли оғлу Гасымов (Дәниз) 1965-ҹи илдә Бакы шәһәриндә анадан олубдур. 1983-ҹү илсә Низами районун 62 сайлы орта мәктәбини битирмиш, 1984-1986-ҹы илләрдә Ставропол дийарында ССРИ Силаһлы Гүввәләриндә һәрби хидмәтдә олмушдур. 1993-1996-ҹы илләрдә Гарабағда ҝедән Вәтән мүһарибәсиндә иштирак едибдир. 1988-ҹи илдән АРДНШ-ын “Азәрнефтйағ” НЕЗ-дә ишләйир.     Әдәби вә елми йарадыҹылыға 1981-ҹи илдән башлайыбдыр вә 10 китабын мүәллифидир. Дөврү […]

1 7 8 9 10 11 13