Әкрәм Мәммәдлинин ифасы…

Print Friendly, PDF & Email

   Әкрәм мүәллимин ифасы, онун доғма ана-азәрбайҹан дилиндә данышдығы гәдәр айдын, сәлист, анлашыглы вә мәналыдыр.
Мән Әкрәм мүәллими 1965-66-ҹы илләрдән таныйырам. Онун мәрһум гардашы Камил мәнимлә Асәф Зейналлы адына Бакы орта ихтисас мусиги мәктәбиндә ейни курсда, ейни мүәллимдән дәрс алмышыг. Аллаһ Камилин руһуну шад еләсин.

Биз биринҹи курсда тәһсил аланда артыг Әкрәм мүәллим А. Зейналлы адына Бакы мусиги мәктәбини битирмишди. Мән онун ифаларыны дәфәләрлә динләмишдим. Һәтта бизим о илләрдә шөбә мүдири олмуш (халг чалғы аләтләри фәнн бирләшмәсинин сәдри) Адил Бабайевин Әкрәмин ифасы һаггында сөйләдикләринин шаһиди олмушам. О, дейирди ки, “бу илләрдә А. Зейналлы адына мусиги мәктәби, Азәрбайҹан ифачылыг тарихинә ики нәһәнҝ мусигичи бәхш едиб, тар ифачысы Әкрәм Мәммәдов, каманча ифачысы Шәфигә Ейвазова. Белә ифачылар һәр заман йетишмир”.

 Билдийиниз кими 1972-97-ҹи илләр әрзиндә мән өз мүәллимләримлә А. Зейналлы адына мусиги мәктәбиндә чийин-чийинә чалышмышам вә һәр дәфә дә, истәр имтаһан, истәрсә дә ачыг консерт олсун, бүтүн мүәллимләр Әкрәмин ифасы һаггында чох мүсбәт фикирләр сөйләдикләрини ешитмишәм; Камил Әһмәдов, Акиф Новрузов, Елхан Мирзәфәров вә башгалары.

Әкрәм мүәллимин ифасында бүтүн мусиги нүмунәләри һәм дүнйа бәстәкарларынын әсәрләри, һәм дә Азәрбайҹан бәстәкарларынын һәҹминдән асылы олмайан әсәрләри вә ейни заманда халг мусигиси нүмунәләри-муғамлар, рәгсләр, рәнҝләр, диринҝиләр һәтта маһнылар белә чох йүксәк пешәкарлыгла, али зөвг илә сәсләнир. Бүтүн бунлар онун фитри истедадындан, зәһмәтсевәрлийиндән, мүкәммәл тәһсилиндән вә нәһайәт камил инсан олараг доғма Азәрбайҹаныны мәнән вә руһән севмәсиндән ирәли ҝәлир.

Әкрәм мүәллим бу ҝүнә кими илк тар ифачысыдыр ки, мүәллими Камил Әһмәдовдан өйрәндийи вә әсасландығы бүтүн инструментал муғамлары нота көчүрүб.

Әкрәм мүәллим хошбәхт сәнәткардыр. Ону һамы севир вә онун ифасыны һәр заман динләмәк арзусунда олдугларыны билдирирләр. О, тәләбә йолдашлары Шәфигәнин, Елханын, Адыҝөзәлин, рәһмәтлик Гәдирин, Абдулланын вә дейәрдим ки, һамынын бөйүк мәһәббәтини, севҝисини газанмышдыр. Минләрлә пешәкар мусиги севән инсанлар онун ифасынын һәсрәтини чәкир. Чүнки Әкрәм мүәллимин ифасында, әсәрин тәләб етдийи ән йүксәк ифа техникасы, мелизмләри, аппликатура вә мизрабларын дүзҝүн сечилмәси, әсәрин идейасы, характери өз әксини ән йүксәк шәкилдә тапыр. Һәтта мән дейәрдим ки, бәлкә Әкрәм мүәллимин әлиндә (синәсиндә) тутдуғу тар да өзүнү хошбәхт сайыр.

Әкрәм Мәммәдли пешәкар педагожи тәҹрүбәйә маликдир. Онун ҝәнҹ тарзәнләрин йетишмәси үчүн йаздығы “Етүдләр”вә “Гамма вә арпеҹиолар” дәрс вәсаитләри орта вә али мусиги мәктәбләриндә тәһсил алан тәләбәләр үчүн әсл дайаг мәркәзидир.

Мән бу ҝүн тарзәнләрә вә тар чалмаг истәйән бүтүн ҝәнҹ ифачылара арзу едәрдим ки, “Әкрәм Мәммәдли ифачылыг мәктәби”ндән бәһрәләнсинләр, бу мәктәбә истинад етсинләр.

Бөйүк вәтәнпәрвәр гардашым Әкрәм Мәммәдлийә Аллаһдан узун өмүр, мөһкәм ҹан сағлығы, йени-йени ифачылыг нәалиййәтләри вә фираван һәйат арзулайырам.

Əкрәм Мәммәдлинин ифасында

Ариф Әсәдуллайев
Үзейир Һаҹыбәйли адына Бакы 
Мусиги Академийасынын профессору,
сәнәт шүнаслыг үзрә  фәлсәфә   доктору, 

каманча  ифачысы                                                

                                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.