Һәсрәтиндә олдуғум Инсана мәктуб

Print Friendly, PDF & Email

Салам, Инсан…

Һәсрәтиндә олдуғум Инсан…

Бәшәриййәтин чох бөйүк инамла ҝөзләдийи Инсан.

Ҝеҹәнин лал сүкутуну позан шәрти заман сайғаҹынын арамлы чыггылтысы алтында Сәнә мәктуб йазырам. Сәнин варлығынла заман сонсузлуғу арасында санки чашыб галмышам. Һарадан башлайым бу мәктубу.

Јарандығын ҝүндән Хейирлә Шәрин мүбаризәсиндә галиб чыхмаға чалышсан да, зүлмләрә мәруз галдын, сынмадын…

Дабанындан сойулдун, һагдан дөнмәдин…

 Одда йандырылдын, дашгалаг едилдин, сүрҝүнләрлә, һәбсханаларла сынаға чәкилдин, танкларын тыртыллары алтына салындын, ҹанлыларын шүурунун дәрк едә билмәйәҹәйи зүлмләрлә үз-үзә галдын, лакин ләйагәтини, шәрәфини итирмәдин, ичиндәки ишыға доғру инамла ҝетдин…

Јахшыки, сәнварсан, Инсан! Јохса дүнйа зүлмәт ичиндә боғуларды. Јохса «Сирләр хәзинәси » бомбош галарды…

Бүтүн варлыглар нәфс гулуна чевриләрди.

Нә үз тутаҹағымыз Мүгәддәс китаблар оларды, нә дә ки, ҝүнаһлардан тәмизләнмәк үчүн сон үмидлә зийарәт етдийимиз Мүгәддәс йерләр.

Бу мәктубу Сәнә йаздығым анда бәшәриййәт йенә дә һәмишәки кими Хейирлә Шәрин савашы илә үз-үзәдир. Јенә һарадаса террор, һарадаса аҹлыг — сәфаләт, мүһарибәләр, йаланын һаггы тапдайыб кечмәси, зүлмләр түғйан едир. Мәхлугатын бир-бирини вәһшиҹәсинә мәһв етмәк истәйи азмыш кими, тәбиәтин дә зәлзәлә, күләк, сел фәлакәтләри бу бәлаларла һәмаһәнҝлик едир.

Бәлкә, доғрудан да ахырзамандыр?

Гийамәт ҝүнү йахынлашыб?

Бәлкә, она ҝөрә һагла наһағы сечмәк бу гәдәр чәтинләшиб.

Бәлкә, «…Ја һәр кәсә хаин олан инсан…»ын, Шәрин тәҹәссүмү олан Иблисин Хейрә гаршы сон савашыдыр?

Уғура ҝедән йол һәмишә дәрддән кечәр.

Бәлкә, Шәрин йаратдығы бәлаларын сирри түкәнир, Хейир гаршысында аҹизләшир дейә, сон өлүм-дирим савашына чыхыб?

Бәлкә, елә «Гийамәт ҝүнү» дейилән ҝүн Шәрин Хейирә мәғлуб олдуғу ҝүн олаҹаг?

Сәнә чох еһтийаҹымыз вар…

Сән ҹилаланмыш ҝүзҝү кимисән. Һәр кәс сәндә өзүнү ҝөрәр. Ҹилалынмыш ҝүзҝү чиркини ҝөзәл, ҝөзәли чиркин ҝөстәрә билмәдийи кими, Сән дә кимсәнин хәтри үчүн йалан сөйләйә билмәзсән.

Ҝәл!..

Бизләри де, ҝәл!..

Ҝәл бизи өзүмүзә ҝөстәр ки, чашыб Шәрә севинмәйәк, Хейрә ағламайаг. Нәфсимизин гулуна чеврилмәйәк.

Һамынын үмиди сәнәдир. Сән һәр шейи, һәм йашамағы, һәм йашатмағы баҹарырсан. Јолуну азмыш, «йашатмарам, йашарам!» дейән, ган ичән вәһшиләрин, «бизлийә», «сизлийә», «дағлыйа», «дүзлүйә» бөлүнәнләрин гаршысына анҹаг Сән чыха биләрсән.

Ҝәл!.. Ҝәл ҝөстәр һаггы бизә. Ҝөрәк, йаланла дүз һарададыр?

Бәлкә, «заманын йуйа билмәдийи йаланлар» о гәдәр артыб ки, даһа Јер дә табламыр бу ағырлыға.

Бәлкә, она ҝөрә йерләримизи верә-верә «йерлибаз» олмушуг.

Сәнә чох еһтийаҹымыз вар…

Дүнән дә һәсрәтиндә олмушуг, бу ҝүн дә һәсрәтиндәйик, сабаһ да һәсрәтиндә олаҹағыг…

Бәлкә, Сән варлығына чөкмүш нурунла зүлмәтә бүрүнмүш мәнәвиййатларын үзәринә ишыг сачыб, бу бәлкәләр долайларындан бизләри кечирәсән…

Һөрмәтлә, Сәни һәсрәтлә ҝөзләйәнләр

(Мәктубун мүәллифи Әлијев Елман Ислам оғлу)        23.01.2002

Һәсрәтиндә олдуғум Инсана мәктуб: видео фрагмент

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.