Һаггымызда

Һаггымызда

            “Агра” Елмин Инкишафына Дәстәк Иҹтимаи  Бирлийи (“АгРа” ЕИДИБ)  Азәрбайҹанын һәртәрәфли, чохшахәли тарихинин, етнографийасынын, мәдәниййәтинин,елминин дәриндән вә һәртәрәфли өйрәнилмәси, өзүмүзүн бунлары билмәси вә дүнйайа чатдырылмасы мәгсәди илә йарадылмышдыр.
“Өзүмүзү таныйаг, милли кимлийимзи дәрк едәк, дәйәрләримизи  унутмайаг” бизим әсас мәгсәдимиз вә дүшүнҹәмиздир.Бунун һәйата кеҹирилмәси үчүн Үмуммилли Лидеримиз Һейдәр Әлийевин “Азәрбайҹан дүнйайа ҝүнәш кими доғаҹаг !”идейасыны  реаллашдырмаг мәгсәди илә “АгРа” ЕИДИБ-нин приоритет сайдығы “Елм  елмдәдир.Тәдгигат, арашдырма елмдәдир. Нәтиҹәләр елмдәдир. Бәшәриййәт елм әһатәсиндә, елмдәдир” девизини әсас тутмағы дүшүнүрүк.
           Бунун үчүн һәм гәдимдә, һәм йахын кечмишдә, һәм дә бу ҝүн Азәрбайҹанын дүнйа елминә вә мәдәниййәтинә, игтисадиййатына вердийи төһвәләр өз йерини тутмалы, бу иши ҝөрән шәхсләр таныдылмалыдыр.
            Азәрбайҹан дилинин горунмасы, дилчилийин инкишаф етдирилмәси, йабанҹы сөзләрдән тәмизләнмәси, фолклорумузун дәриндән өйрәнилмәси, адәт әнәнәләримизин давам етдирилмәси, мәтбәхимизин таныдылмасы вә тәблиғи мәгсәди илә азйашлылардан тутмуш али мәктәб тәләбәләринәдәк, бүтүн йаш групларында олан инсанлара чатдырылмасы йөнүндә ишләр ҝөрүлмәси планлашдырылыр.
            Азәрбайҹанын тәбиәти, ҹоғрафийасы, флора вә фаунасы барәдә, милли байрамларымыз, милли ойунларымыз, өнәмли ҝүнләримиз, фолклорумуз, адәт әнәнәләримиз вә бунларын маһиййәти барәдә дә елми мүлаһизәләр ирәли сүрүлмәси дүшүнүлүр.
            Елм,  мәдәниййәт, архитектура, идман вә.с саһәләрдә Азәрбайанын ҝәнҹ фитри истедад саһибләринин үзә чыхарылмасына йардымҹы олмаг; елм саһәсиндә йени кәшфләр етмиш, бәшәриййәтә өнәмли йениликләр ҝәтирмиш инсанлара (дүнйасыны дәйишәнләр дә дахил олмагла) дайаг олмаг;  онларын әлдә етдийи  наилиййәтләрин тәблиғинә чалышмаг вә с. бу кими мәсәләләри әһатә етмәйә, ишыгландырмаға чалышаҹағыг.
            Јухарыда садаланан бүтүн саһәләрдә хүсуси сечилән, фитри истедад саһиби олан, милли дәйәрләримизә, дөвләтчилийимизә әвәзсиз төһфәләр верән, елм, мәдәниййәт, сәһиййә, идман вә с. саһәләрдә өнәмли инсанларын ҝөрдүйү ишләри дәйәрләндирмәк истигамәтиндә чалышанлар вә бу саһәдә хүсуси хидмәти оланлар барәдә материаллар топлайыб йазылар дәрҹ етмәк, онлар үчүн мүхтәлиф дәрәҹәли фәхри фәрманлар, дипломлар, истисна һалларда мадди мүкафатлар тәсис етмәк, ән чох фәргләнән шәхсләрә (дүнйасыны дәйишәнләр дә дахил олмагла) “АгРа” ЕИДИБ-нин  Фәхри Үзвү адыны вермәйи дүшүнүрүк.

 

Агра Елмин  Инкишафына Дәстәк  Иҹтимаи  Бирлийи   (АгРа ЕИДИБ) 

 Идарә Һейәтинин Сәдри:                             Мирәләкбәр Сейидов

Идарә Һейәтинин Үзвләри:                          Ваһид Рзайев

                                                                          Султан Әлийев

                                                                          Мәһәррәм Заман

                                                                          Һәсән Исмайылзадә