Ҝәмигайа зирвәсинә ҝедән “Јолчу”

Print Friendly, PDF & Email

Бу дүнйадан көчүб – өлмәйәнләр

Јолчу, йолун узагдыр

-Јолчу, йолун узагдыр!
-Олсун, мән ҝедәсийәм.
-Јолчу, һава сазагдыр!
-Олсун, мән ҝедәсийәм.
-Јолчу, бах, туфан ҝәлир!
-Олсун, мән ҝедәсийәм.
-Јолчу, өмүр ҝөдәлир…
-Олсун, мән ҝедәсийәм.
-Јолчу, һара ҝедирсән?
-Арзумун мәнзилинә.
-Јолчу, йахшы йол сәнә!
                         1979-чу ил

  Әждәр Әлиш оғлу Фәрзәлийев 1937-ҹи ил мартын 23-дә Ағҹабәди шәһәриндә садә кәндли аиләсиндә анадан олмушдур. Бабасы чох зәнҝин олса да, Совет һакимиййәти дөврүндә ифласа уғрамыш, оғлу Әлиш вә диҝәр өвладлары илә бирликдә Ағҹабәдинин кичик мәһәлләләринин бириндә йашамышдыр. Узун илләр сонра Әждәр Фәрзәли өз дәйәрли монографийаларындан бирини – “Дәдә Горгуд сөзү” китабыны бабалары Мәшәди Фәрзәлинин вә Мәшәди Беһбудун, “Һамы йенидән доғулмалыдыр” шеирләр китабыны исә атасы Әлишин унудулмаз хатирәсинә итһаф едир. Әждәр Фәрзәли атасы Әлиши чох кичик йашларында итирир, баҹы вә гардашы илә анасы Мәдинә ханымын һимайәсиндә галыр. Бүтүн бунлара бахмайараг, о, дәрсләриндән әла гиймәтләр алыр. Аҹлыг, еһтийаҹ, мүһарибәнин ағыр сынаглары онун охумаг һәвәсини сөндүрә билмир. Әждәр Фәрзәли 1955-ҹи илдә орта мәктәби битирир вә сәнәдләрини Азәрбайҹан Дөвләт Университетинин журналистика шөбәсинә тәгдим едир вә гәбул олур.

    Әждәр Фәрзәли йарадыҹылыға Университетдә охудуғу илк ҝүнләрдән башлайыр. Онун илк шеири 1956-ҹы ил ийун айында “Пионер” журналында дәрҹ олунур. Даһа сонра ҝөзәл мәгаләләрлә мәтбуат органларында чыхыш едир.

    Тәһсилини мүвәффәгиййәтлә баша вурдугдан сонра Әждәр Фәрзәли мүхтәлиф мәтбуат органларында – “Азәрбайҹан ҝәнҹләри”, “Абшерон” гәзетләриндә, “Диалог” вә “Мүхбир” журналларында вә о ҹүмләдән 1966-1967-ҹи илләрдә Ағҹабәдидә нәшр олунан “Сүрәт” гәзетиндә мүхтәлиф вәзифәләрдә — хүсуси мүхбир, шөбә мүдири ишләмишдир. Һәмин илләрдә Әждәр Фәрзәли намизәдлик диссертасийасы үзәриндә ишләйир, лакин мүәййән сәбәбләрә ҝөрә онун елми иши тәхирә салыныр.

Мәтбуат органларында чалышан дөврдә иҹтимаиййәтдә сәс салан 200-ә гәдәр елми мәгалә илә силсилә чыхышлар едән Әждәр Фәрзәли, ейни заманда дәйәрли етимоложи арашдырмалар апармыш, мүхтәлиф елми нәтиҹәләрә ҝәлмишдир ки, бу да сонралар онун елми фәалиййәтинә тәкан вермишдир. Һәмин мәгаләләрдән бир нечәсини нәзәринизә чатдырырыг:: Ардыны јүклә

«Ҝәмигаја-Гобустан мәдәнијјәтинин ишығында» китабы  јүклә

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.