ЈАРАНЫШ КИТАБЫНЫН Ачыгламаларына хидмəт едəн ҮМИДИМИЗ СƏНƏДИР Китабы

Print Friendly, PDF & Email

  Бөјүк Јараданын Өзүнүн Мəрһəмəти вə Лүтфүндəн Јер үзүнүн бəшəријјəтинə Ваһид Зејнал оғлу Рзајев васитəси илə Ҝөндəрдији Мүгəддəс “Јараныш” Китабы 1999-ҹу илин мајында Бакыда “Нəрҝиз” нəшријјатында Азəрбајҹан дилиндə кирил əлифбасы илə чап едилмишдир. 

  Китабда Бөјүк Јарадан Өзү вə Мүгəддəслəри (Мəлəклəри), Каинатын, ҝүнəшлəрин вə планетлəрин, о ҹүмлəдəн Јерин гурулушу, һəрəкəтлəри һаггында инсанлара билҝилəр Вермишдир. Бурада Каинатын вə бəшəријјəтин јаранышынын илкин вə сонракы чағлары, фəрдлəрин ҹанлылар алəминə ҝəлишинин вə гајыдышынын мə’на вə маһијјəти, һəјатда давраныш нормалары, Јер үзүнə вə диҝəр јашајыш планетлəринə Ҝөндəрилəнлəрин (Пејғəмбəрлəрин) Ҝөндəриш  мəгамлары вə бир чох диҝəр мəсəлəлəр барəсиндə бəһс едилир…

 

   Бу ҝүнлəрдə өврагымызда(сајт) һəмин КИТАБЫ Сизə кирил вə латын əлифбасы илə тəгдим етмəк Шəрəфинə наил олдуг.

 

   “АгРа” Елмин Инкишафына Дəстəк иҹтимаи бирлији ЈАРАНЫШ КИТАБЫНЫ Јазыја ҝəтирəн Рзајев Ваһид Зејнал оғлунун мүəллифи олдуғу ҮМИДИМИЗ СƏНƏДИР Китабыны —  Азəрбајҹан дилиндə  кирил вə латын əлифбасы илə — електрон вариантда  Сизə тəгдим едир( Ваһид Рзајевин шəхси архивинин əлавəлəри илə — 2018 – 2019 ).

   Китаб 2000 – ҹи  илдə Бакыда “Нəрҝиз” нəшријјатында Азəрбајҹан дилиндə кирил əлифбасы илə чап едилмишдир.

 

 

Китабы Јүклә

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.