Шәфигә Ејвазова Әкрәм Мәммәдли һаггында

Print Friendly, PDF & Email

Әлбәтдә мәним Әкрәм Мәммәдов һаггында
сөйләдикләрим хош бир хатирәдир, амма фактдыр.
Әкрәми мән 1962-ҹи илдән таныйырам. Һәмин ил биз Асәф Зейналлы адына мусиги мәктәбинә гәбул олмушуг. Һәлә биз биринҹи курсда охуйаркән, Әкрәм артыг А.Зейналлы адына мусиги мәктәбиндә тәһсил алан бүтүн тәләбәләрдән фәргләнмәйә, сечилмәйә башлады. О, өз сәнәти, ишҝүзарлығы, давранышы, һамыйа һөрмәтлә йанашмағы илә мүәллим вә тәләбәләрин бөйүк һөрмәтини газанды.

Мәним үчүн фәхрдир ки, Әкрәм кими ҝөзәл бир мусигичи илә тәләбә йолдашы олмушам. Онунла бир йердә дәрс охумаг, ачыг вә гапалы консертләрдә иштирак етмәк чох хош иди. Әкрәмин ифасы сүрәтлә ҝүндән-ҝүнә инкишаф едирди. Азәрбайҹан , Авропа вә рус бәстәкарларынын , һәҹминдән асылы олмайан бүтүн әсәрләрини йүксәк зөвг илә, чох бөйүк һәвәслә ифа едирди.

Мән Әкрәмин һеч вахт һәвәссиз ифасыны ҝөстәрмәмишәм. Онун бәзән синифләрдә мәшғул оларкән белә чох бөйүк ишҝүзарлыгла, виҹданла, өзүнә гаршы йүксәк тәләбкарлыгла чалышдығынын шаһиди олурдум. Үмумиййәтлә Әкрәм нәинки Асәф Зейналлы адына Бакы Мусиги Мәктәбиндә тәһсил алан тәләбәләрдән фәргләнирди, һәтта һәлә о дөвр Азәрбайҹанда сайылыб-сечилән тарзәнләрлә бир сырада дурурду. Мәним фикримҹә исә Әкрәм тәләбә икән артыг пешәкар ифачы иди .Әкрәмин Асәф Зейналлы адына мусиги мәктәбини битирдикдән сонра Нахчывана ҝетмәси, бир чох титуллары Әкрәмсиз гойду. Дүздүр титуллар өнәмли дейил, әсас сәнәтдир. Әкрәм исә о, мөһтәшәм сәнәтин саһибидир. Ейни заманда Әкрәм чох мәдәни, интелектуал сәвиййәси йүксәк бир мусигичидир. О, бүтүн тәләбәләрә, хүсусән гызлара, мүәллимләрә чох һөрмәтлә йанашырды. Мәнә исә бөйүк баҹы кими һөрмәт вә диггәт ҝөстәрирди, бахмайарағ ки, мән ондан бир нечә йаш балаҹа идим.Һәтта бу йахынларда биз Муғам мәркәзиндә ҝөрүшдүк. Әкрәм һәмишәки кими Арифин, Меһринин йанында мәнә бөйүк баҹым дейә мүраҹиәт едирди.

Азәрбайҹан мусиги тарихиндә Әкрәм кими камил-виртиоз сәнәткарлар надир һалларда мейдана ҝәлә билир. Һаҹы Мәммәдов, Әһсән Дадашов кими даһи сәнәткарларын ифасыны дәриндән өйрәнән Әкрәм, өз ифасы илә адыны бу мөһтәшәм тарзәнләрин ҹәрҝәсиндә йазыб.
Әкрәмин ифасы һәддиндән артыг дәрәҹәдә сечилир. О, ифа етдийи мусиги нүмунәсинин (истәр нот әсәри олсун, истәрсә муғам) характерини чох ҝөзәл верир. Рус бәстәкарларынын әсәрләрини ифа едәркән динләйиҹийә елә ҝәлир ки, ҝүйа бу әсәри ифа едән рус халгынын нүмайәндәсидир. Авропа бәстәкарларынын әсәрләрини ифа едәркән исә, санки бәстәкарын һансы халга мәнсуб олдуғуну вә һәмин халгын нүмайәндәси кими ҹыхыш едир. Азәрбайҹан бәстәкарларынын әсәрләрини вә йа классик азәрбайҹан муғамларыны чаларкән исә адама елә ҝәлир ки, бу әсәрин вә йа муғамын мүәллифи Әкрәм өзүдүр. Бүтүн бу хүсусиййәтләри нәзәрә алараг А.Зейналлы адына мусиги мәктәбиндә кечирилән консертләрдә мәктәбин бүтүн тәләбәләри онун ифасындан йүксәк зөвг алараг, ону айаг үстә алгышлайырдылар. Бу да һәр ифачыйа нәсиб олмайан хүсусиййәтдир.

Әкрәм чох дуйумлу, али ифачылыг техникасына малик, тарын ифа технолоҝийасыны чох дәриндән, ҝөзәл билән бир ифачы олмагла, тамашачыда елә тәәссүрат йарадыр ки, санки тар мусиги аләтинин ихтирачысы да өзүдүр.

Әлбәттә ки, бүтүн бу сайдыгларым Әкрәмә нәсиб олмуш Аллаһ верҝисидир. Сөзүн мүтләг мәнасында илаһи истедад саһиби олан Әкрәм гардашыма Аллаһын истәйи гәдәр өмүр, мөһкәм ҹан сағлығы, аилә севинҹи вә республикамызда фәалиййәт ҝөстәрән тар ифачыларынын команданы, ҝенералы рүтбәсини Әһсән Дадашов, Һаҹы Мәммәдов кими әлиндә Азәрбайҹан тары кими сахласын.
Биз, бүтүн Азәбайҹан мусигичиләри кими Сәнин саф, үлви, пак сәнәтинлә фәхр едирик.

Әкрәм Мәммәдлинин ифасында

Тәләбә йолдашы
“Әкрәмин бөйүк баҹысы”
Шәфигә Ейвазова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.