Сөз конструкторлуғу китабы

Print Friendly, PDF & Email

Китабы йүклә           Сөзүн заһири вә дахили ҹәһәтиндән данышырыг. Онун сәсләнмәсинә, сәс комплексинә, мәнасына диггәт йетиририк. Сәс комплексинә малик олмайан сөзүн мәнасы йохдур дейирик.  Анҹаг сөзүн сәс комплексинин – заһири ҹәһәтинин фонематик маһиййәтинә енмирик, сәс комплексиндәки айры – айры фонемләрин дашыдығы мәна йүкү барәсиндә дүшүнмүрүк. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.