Новруз Мәмиш оғлу Мәммәдов

Print Friendly, PDF & Email

Новрузун ады чәкиләндә, истәр-истәмәз, хәйалым мәни Нахчыван шәһәр Әкбәр Ағайев адына интернат мәктәбиндә охудуғумуз 60-ҹы илләрә апарыр… Наһар йемәйиндән сонра дәрсә һазырлыг мәшғәләләринин башлама саатына гәдәрки истираһәт вахтларында синиф рәһбәри вә рийазиййат мүәллимимиз мәрһум Әнвәр Зейналов бизи өз әтрафына топлайар, “Новруз, бир маһны оху, гулаг асаг”,-дейәрди. О да назсыз-миннәтсиз бир халг, йахуд бәстәкар маһнысы охуйар, арада бизи сеҝаһа гонаг едәрди… Бу топланмалар тез-тез тәкрарланарды, амма нә о охумагдан йоруларды, нә биз гулаг асмагдан дойардыг… Бу йашыма гәдәр чох сәс ешитмишәм, мусигиләр динләмишәм, корифей сәнәткарларымызын ҹанлы ифасына вә лент йазыларына гулаг асмышам. Анҹаг бу ҝүн дә мәнә елә ҝәлир ки, бу гарабәниз вә арыг синиф йолдашымын сәсиндән йохду… Бу сәс еҹазкар, овсунлу, гейри-ади дәрәҹәдә йаныглы иди. Јәгин илаһи верҝиси дейилән сәс белә олурмуш… Бу сәс дүнйа шөһрәтли вокалчыларымыз Рәшид Беһбудовун вә Бүлбүлүн, мәшһур ханәндәләримиз Ариф Бабайев вә Ислам Рзайевин, түрк сәнәткарлары Зәки Мүрен вә Селами Шаһинин боғазларынын гәрибә бир синтезидир. Бу сәтирләри йазаркән, Новрузун охудуғу, сонралар һеч бир мүғәннимизин репертуарында ешитмәдийим бир халг маһнысынын илк бәнди гулағымда һәзин-һәзин сәсләнир:

Јүк үстдә ҝүллү халча,
Ким галдыра, ким ача,
О йара гурбан олум,
Диндирә, көнлүм ача…

    Бу фитри истедадлы сәс саһиби һаггында Бакыда ешидиб, ҝәлиб ҹанлы гулаг асан мөтәбәр бир комиссийанын ону әлимиздән алыб пайтахта апармасына севиндийимиз гәдәр кәдәрләнмишдик дә…

    Новруз Мәммәдов 1953-ҹү илдә Бабәк районунун Јенийол кәндиндә дүнйайа ҝөз ачыб. 1961-1967-ҹи илләрдә Нахчыван шәһәр интернат мәктәбиндә тәһсил алыб. 7-ҹи синиф шаҝирди икән ҝәнҹ истедад кими Бакыйа мусиги тәмайүллү орта мәктәбә нәгл едилиб. Даһа сонра тәһсилини Асәф Зейналлы адына Мусиги мәктәбиндә вә 1979-ҹу илдә битирдийи Азәрбайҹан Милли Консерваторийасында давам етдириб. Өзүнүн зарафатла дедийи кими, али тәһсил диплому илә бәрабәр тәләбә йолдашы Баһар ханымы да алыб…

    Новруз узун илләр “Азконсерт”дә ишләйиб, районлара вә хариҹи өлкәләрә гастроллара ҝедиб. Бир мүддәт Ҝәнҹәнин мәшһур “Ҝөй ҝөл” мусиги ансамблынын севилән солистләриндән бири кими йурдумузун мүхтәлиф шәһәр вә кәндләриндә консертләрдә чыхышлар едиб. Онун Азәрбайҹан телевизийа вә радиосунун видео-фонотекасында хейли халг вә естрада маһнысынын лент йазылары мүһафизә олунур.

     Новруз 15 илдән артыг мәзуну олдуғу Асәф Зейналлы адына Мусиги мәктәбиндә вә бир сыра мусиги тәмайүллү тәһсил оҹагларында мүәллим кими дәрс дейиб. Сон ийирми илдир ки, Америка Бирләшмиш Штатларынын Нйу-йорк шәһәриндә йашайыр. Оғланлары Азәр, Рәшад вә Әфганла бирликдә йаратдығы мусуги коллективи узаг Америкада мүстәгил Азәрбайҹан диаспорунун ән актив үзвләриндән бири кими мәдәниййәтләрарасы анлашма вә әмәкдашлығы ҝүҹләндирмәк ишинә өз мүтәвази төһфәсини верир. Бу аилә ансамблы өз консерт програмлары илә гәдим вә зәнҝин мусигимизин елчилийини лайигинҹә йеринә йетирир, мәдәниййәтимизи ҝениш тәблиғ едир, өз мисилсиз мусиги вә

    нәғмәләри илә орада йашайан сойдашларымызын той-дүйүн мәҹлисләрини, байрам әйләнҹә вә шәнликләрини рөвнәгләндирир.

 

Әсҝәр Рәсулов,
филолоҝийа елмләри доктору, профессор

 Редактордан:  Новруз Мәммәдовун ифасында мусиги бу йахынларда өврагымызда (сайтда) йерләшдириләҹәк:   Изләйин…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.