Мәммәдов Ҹаваншир Муса оғлу

Print Friendly, PDF & Email

  Нахчыван һаггында нәғмә
Гурбан олум торпағына, дашына,
Галдыр мәни Әлинҹәнин гашына.
Гой доланым, Вәтән, сәнин башына,
Демәсинләр пәрванәси чатышмыр.

 

 Дәрвиш Ҹаваншир (Мәммәдов Ҹаваншир Муса оғлу)  1954-ҹү илдә Нахчыван Мухтар Республикасынын Бәбәк районунун Әлийабад кәндиндә анадан олмушдур.

Әтрафли: Изләйин. 

Дәли
Ойна, дейирдиләр дәлийә, ойна!
Ойна, дейирдиләр һавалы башла…
Әҝәр ойнамасан,
башыны әзәрик, йохса, бу дашла…

Дәли дә әлинә даш йыға-йыға,
гачырды торпаг йоллара…
бәлкә торпаг йолда
ону дашламаға даш тапмадылар.

Шейтан дашламаға Аллаһ евиндә
даш тапылырса,
бир йетим башыны әзмәйә
гуру сәһрада да кәсәк тапылар…
1998

 

Дивани
Уҹа көнлүмүн султаны, алчаг көнүлүм мәним,
Бир өйрән ҝөр неҹә кечир өмрүм-ҝүнүм мәним.
Дәрвиш-либас Шаһ Аббасды ҝендән ҝөрүнүшүм мәним,
Јахын ҝәлсән, ҝөрәҹәксән, ҝөз-ҝөз олан йарам вар.

Сәбирнән һагга варан вар, бейгафил һагдан дөнән,
Чырағы һагдан йанан вар, оҹағы һагдан сөнән.
Сәнин ки ағлар балан вар, рузусу һагдан ҝәлән.
Сән нийә һагдан горхурсан, һалалында һарам вар?

О уҹуйла тараз ҝәлмир, бах бу уҹу дүнйанын,
Билинмир ағды-гарады үзү сучлу дүнйанын.
Әввәли той-дүйүнлү, сону пучду дүнйанын,
Ја дәрвиш ол, йа Шаһ Аббас, бизи бир йарадан вар.
1992

 

Овсарым дәвә бойнунда
Фәләк ки бармаг санамыр,
Әлиндә сананан нәдир?
Үрәйимин ганы дамыр,
Үрәйимә даман нәдир?

Өмүр бир көфшән йериди,
Гурдун-гушун дән йериди…
Горугҹу көһлән йедирдир,
Мәнә галан саман нәдир?
.
Фәләйин бу биҹ ойнунда,
Галмышам әли гойнунда.
Овсарым дәвә бойнунда,
Өндә кедән сарван нәди?
1993

 

Салвадор Дали
Ҝизләдәрәм, өзҝә билмәз,
Чәкәрәм ҝизлиҹә, билмәз.
Мин ағыллы чәкә билмәз
Инди бир дәли дәрдими.

Атын дағлара, дашлара,
Верин гурдлара, гушлара…
Бүкүн ағҹа гумашлара
Бир сүмүк-дәри дәрдими.

Чәксин, гой шәһанә чәксин,
Ја да дәрвишанә чәксин.
Тапсын бир бәһанә, чәксин
Салвадор Дали дәрдими.
1994

 

Сахлайын бу карваны…
Јердә гумлар гайнайыр, ҝөйдән од-атәш йағыр,
Дәвәләр илғымлардан тәшнә-тәшнә су ичир.
Ҝүнүн илкинди чағы узагдан ағыр-ағыр,
Айағы пөшүләнән гоҹа бир дәрвиш кечир.

Дайан, а дәрвиш баба, йенә нә көчһакөчдү?
Ҝөрдүйүн карван өтдү, сүрдүйүн дөвран кечди…
Дүнйа йаранышдан фәләк бизләрнән өҹдү,
Билмирдинми арғаҹын үстүндән әриш кечир?!

Көһнә йарам гөвр едир, бағрым олур ган ҝедир…
Нечә тәхти-Сүлейман әлиндә фәрман ҝедир.
Сахлайын бу карваны… мәндә олан ҹан ҝедир,
Чәрхи дөнсүн фәләйин, бу нә ҝәрдишди кечир…
02.08.1990

  

Сәнин ҝеҹән хейрә галсын
Мәним ҝәлһаҝәлим ҝетди,
Сәнин ҝедәнләрин ҝәлсин.
Ҝөзлә, бир һөвсәлән олсун,
Ҝөзлә, бир сәбирин ҝәлсин.

Бу сөз-сөһбәт һәлә галсын,
Сахлайаг, сәһәрә галсын.
Сәнин ҝеҹән хейрә галсын.
Мәним дә сәһәрим ҝәлсин.

Ҝедән ағры-аҹын олсун,
Ҝәлән гардаш-баҹын олсун,
Әҹәлдән маҹалын олсун,
Тәки хош хәбәрин ҝәлсин.
1994

  

Шаһ сағ олсун…
Шаһ сағ олсун, өзүн дедин…
Өзүн дә ҝәл, вур бойнуму…
Илана да йер вермишәм,
Инанмырсан, ҝәз гойнуму.

Һаггын-сайын вар бойнумда,
Бойнум ки гылдан назикди.
Мәни ҹәллада тапшырма,
Онсуз да башым кәсикди.

Әввәл голларымы вурун,
Әлим Аллаһа чатмасын…
Гой өлүмүн һагдан ҝәлсин,
Бәндә ҝүнаһа батмасын!
1992

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.