Мүәллим, зијалы, шаир Ваһид Аслан барәдә

Print Friendly, PDF & Email

Тәрҹүмейи-һал

Ваһид Аслан (Әсҝәров Ваһид Аслан оғлу) 1972-ҹи ил сентйабрын 29-да Ҝәдәбәй районунун Паракәнд кәндиндә анадан олуб.
1979-1989-ҹу илләрдә Паракәнд орта мәктәбиндә тәһсил алыб.
1989-1994-ҹү илләрдә Һәсән бәй Зәрдаби адына Ҝәнҹә Дөвләт Педагожи Институтунун рийазиййат-инфориматика факүлтәсиндә тәһсил алыб.
1994-1995-ҹи илләрдә тәйинатла Шәмкир район Шейидләр кәнд орта мәктәбиндә ихтисасы үзрә мүәллим ишләйиб.
1995-1998-ҹи илләрдә Ҝәнҹә шәһәр мәишәт хидмәти коллеҹиндә мүәллим ишләйиб.
1998-1999-ҹу илләрдә Бакы шәһәриндә һәгиги һәрби хидмәтдә олуб.
1999- 2002-ҹи илләрдә Дашкәсән районунда мүәллим кими фәалиййәт ҝөстәриб.
2002-ҹи илдән Бакы шәһәриндә фәалиййәт ҝөстәрән “Вектор” Бейнәлхалг Елм мәркәзиндә редактор вәзифәсиндә чалышыб. Ейни заманда 2003-2008-ҹи илләрдә һәмин мәркәздә нәшр олунан “Вектор” Елм Журналынын редактору олуб.
2005-2007-ҹи илләрдә Днепропетровск Милли Университетинин Бакы филиалында мүәллим ишләйиб.
2007-2009-ҹу илләрдә Республика Тәһсил Шурасында Иҹтимаиййәтлә Әлагәләр шөбәсинин мүдири вәзифәсиндә чалышыб.
2008-ҹи илдән Сабунчу району 311 сайлы орта мәктәбдә ихтисасы үзрә мүәллим ишләйиб.
2010-ҹу илдән зийалыларын тәблиғи истигамәтиндә фәалиййәт ҝөстәрән “Мүәллим сөзү” гәзетини, 2012-ҹи илдән исә бейнәлхалг “Мир Ҹәлал” елми-әдәби мүкафатыны тәсис едиб. Ейни заманда “Мүәллим сөзү” гәзетинин баш редакторудур.
Ваһид Аслан фәалиййәтинин илк дөврләриндән паралел олараг педагожи саһәдә һәм дә журналистика вә бәдии йарадыҹылыг саһәсиндә уғурлу фәалиййәт ҝөстәриб. Белә ки, о, һәлә 1993-1994-ҹү илләрдә тәләбә икән Ҝәнҹә телевизийасында диктор кими фәалиййәт ҝөстәриб вә о заманлар дөйүш бөлҝәләринә езам олунан йарадыҹы коллективин тәркибиндә әсҝәрләрлә ҝөрүшләрдә иштирак едәрәк дөйүш бөлҝәләриндән репортажлар һазырлайыб.
Ваһид Аслан Азәрбайҹан Јазычылар вә Журналистләр Бирликләринин үзвүдүр. Дәрҹ олунан китабларына вә йарадыҹы уғурлу фәалиййәтинә ҝөрә 2012-ҹи илин май айында Президент тәгаүдүнә лайиг ҝөрүлмүшдүр. “Гызыл гәләм”, “Вәтән” вә “Араз” али-әдәби мүкафатларына лайиг ҝөрүлмүшдүр. Дәфәләрлә хариҹи өлкәләрдә азәрбайҹан әдәбиййатыны уғурла тәмсил етмишдир. 7 китаб, 2 монографийа вә 200-дән артыг мәгаләнин мүәллифидир.
Онун ссенариси әсасында Азәрбайҹан Дөвләт Радиосунда Гарабағын мүдафиәси уғрунда гәһрәманҹасына һәлак олмуш шәһид шаирләр һаггында силсилә верилишләр ефирә ҝетмишдир. Хүсусилә онун шәһид шаир Низами
Айдына итһаф етдийи “Низами Айдын” поемасы охуҹу күтләси тәрәфиндән бөйүк марагла гаршыланмышдыр.

Аиләлидир, ики гызы вардыр.

е-mail: vahidaslan@mail.ru 

vahidaslan@rambler.ru

тел: 012-5511411, 050-5232191

 

Јазычылар Бирлийи айры – айрылыгда ҝәнҹ нәслин вә йа йашлы нәслин дейил

бүтөвлүкдә истедадын мейданына чеврилмәлидир.

Мәлум олудуғу кими йазар олараг әдәби мүһитдә уғур газанмаг үчүн үч башлыҹа шәрт зәруридир:

1. истедад
2. әдәби дил
3. зәһмәт

Бу үч ардыҹыллыгдан (үнсүрдән) ибарәт олан бирмәналы (биргиймәтли) тәйин олунан әдәби (рийази) дүстур он илләр, йүз илләр бундан өнҹә өзүнү доғрултмуш, бу ҝүн дә, сабаһ да дәйишмәз галаҹагдыр! Һәм дә бу ардыҹыллыгда сыраламаны позмаг вә йа йердәйишмә етмәк гейри мүмкүндүр. Белә олан һалда газанылаҹаг уғур сүни вә йа өтәри олаҹагдыр. Охуҹу гәлбини фәтһ етмәйә, әдәби мүһити өзүнә доғру ҹанландырмаға йетәнәкли йазар олмаг үчүн истедад вә йенә дә истедад ән ваҹиб шәртдир. Бәс ҝөрәсән нәдән истедад мәсәләсиндә мән бу гәдәр исрарлыйам?

Әввәла гейд етмәлийәм ки, сон заманлар азәрбайҹан иҹтимаи мәканында бир сыра диҝәр саһәләрдә (мусиги, инҹәсәнәт, телевизийа вә с.) олудғу кими поезийада да шоу йаратмаг хатиринә популйарлашмаг истәйән истедадсызларын сайы чохалмышдыр. Бунлар әсасән кимләрдир? Бунлар өзәлрини ҝәнҹ нәслин нүмайәндәси адландырмагла, өзләри – өзләрини мүхтәлиф әдәби ҹәрәйанлара ( постмодернист, модернист, метофизик вә с.) аид етмәклә, өзүндән әввәлкиләри йәни йашлы нәсли ағына бозуна бахмадан бәйәнмәйән өзләриндән разы «даһиләрдир». Әслиндә бу «даһиләр» һәлә орталыға фәрли бир әдәбиййат нүмунәси гоймадан, бәйәнмәдикләринин көлҝәсиндә белә дайанмаға лайиг олмадан, данышдыглары илә йаздыгларынын вәһдәти олмадан әлләри йетмәйәҹәк иддиадан дәм вурурлар. Бу ара бир даһа хатырлатмаг истәрдим ки, поезийа – сөзүн ҝөрүнмәйән тәрәфини бәдии усталыгла охуҹуйа ҝөстәрә билмәкдән, башга сөзлә мүраҹиәт олунан обйектин вә йа субйектин сөзләр васитәсилә дәгиг вә зөвгүохшайан шәклини чәкмәкдән ибарәтдирсә,.. бу «даһиләр»ин поезийайа нә дәхли?! Вә нә гәдәр гәрибә олша да һеч бу поезийайа дәхли олмайанлар һәм дә өзләри – өзләринин тәнгидчиси(әслиндә тәблиғатчысы) ролуну ойнамагдан белә чәкинмирләр. Бәс онларын йаздыглары нәдир? Ону – буну (һәтта атасыны анасыны белә) сөймәк, неҹә ҝәлди сөзләри ард – арда дүзмәк, бир шеир дахилиндә бир нечә өзҝә дилдән ҝәлән йабанчы сөзләрдән истифадә етмәк вә с. Демәк бунунла да онлар ҝүндәлик телевизийадан сейр етдикләри шоуларын ейнисини әдәбиййата ҝәтирмәк истәйирләр. Бах бүтөвлүкдә бу мәнзәрәләр өзләрини мүхтәлиф ҹәрәйанлара аид едән «мүасир йазар»ларын ич ҝөрүнтүләридир!

Нә гәдәр ағрылы олса да ара – сыра бу «даһиләр» ЈБ – нин «Натаван» клубунда кечирилән тәдбирләрдә трибунада да пейда олур, иддиалы вә мәнтигсиз чыхышлары илә бу мүгәддәс салона тәшриф буйуранларын кейфинә соған доғрайырлар. Елә һәр кәлмәбашы бу күскүн вә әркөйүн «даһиләр»ин дилиндән гопан йашлы вә ҝәнҹ нәсил кәлмәси айрысечкилийә апаран йолун йени контурларыны ҹызыр. Башга бир мәсәлә: — бу ҝәнҹләр инди һеҹа вәзнини көһнәлмиш һесаб етмәклә сәрбәст вәзни (әҝәр онларын йаздыглары һеч бу вәзнә дә уйғун ҝәлирсә?) даһа мүасир һесаб едирләрсә, онда тәхминән йарым әср бундан өнҹә Рәсул Рзанын вә йа Әли Кәримин йаратдығы поетик нүмунәләрдән онларын хәбәри вардырмы?..

Беләликлә һесаб едирәм ки, буҝүнкү ҝәнҹ йазарларын әксәриййәти үчүн өйрәниләси чох шейләр вардыр. Ахы Пейғәмбәримиз өзү буйуруб ки, өйрәнәнә дөрд адамын савабы дүшүр… Ахы әсл даһиләр кағыз үзәринә әйилиб йазаркән даһи олаҹагларыны вә йа йаздыгларынын бөйүк сәнәт әсәри олаҹағыны планлашдырмайыблар. Онлар йалныз истедадларынын вә зәһмәтинин мүгабилиндә охуҹу гәлбини фәтһ едәҹәк вә заманы архасынҹа дашыйа биләҹәк әсәрләр йаратмаг үчүн кағыз үзәринә әйилибләр. Үмумиййәтлә истедад олан йердә, әдәби мәсулиййәтдән йаха гуртармаг хатиринә ҝәнҹ нәсил вә йа йашлы нәсил кими уйдурмалара йер галмыр.
Онсуз да зоракылыг вә сүни шәкилдә йарадылмыш нә вардырса һамысы ҝәлди – ҝедәрдир!

ВАҺИД АСЛАН
Ушаг кими
(профессор Булудхан Хәлилова)

Сәни сейр едирәм
Телевизйондан
Һәмсөһбәтин ушагларды,
Данышырсан ушагларла
Ширин-ширин, ушаг кими,
Хәйалын баш алыб ҝедир
Узаглара, узаглара,..
Лап өзүнү унутмусан,
Ушаглыға гайытмысан:
— Булуд, Булуд дейә-дейә
Кимсә сәни сәсләйир,
Футбола ҝедән ушаглар
Һәйәтдә сәни ҝөзләйир,..
…ойун йаман ағыр кечир
Голуну сындырмысан,
Футболдан
Голу гырыг гайытмысан,
Кимсә дуймасын дейә
Ағрыдан ағламырсан,
Јенә сонда дәрдини
Анана анладырсан…
Еһ,.. ушаглыг, ушаглыг,
Ушаглыг да – гайғылардан узаглыг,
Һарда исә бир г әдәр дә азадлыг…
Сонра мәктәб һәйатындан,
Тәләбәлик илләриндән
Данышырсан ушаглара,
Ҝөрүрәм ушагларын ҝөзүндәки истәйи,
Ынди онлар неҹә дә
Сәнә бәнзәмәк истәйир…
Унудуб бүтүн аләми
Ушагларын арасында
Неҹә мәсуд ҝөрүнүрсән
Ушаг кими…
24.02.12.
“Улдуз” журналы. №6, 2012, с.47
26.11.07.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.