ЗӘРИФӘ ХАНЫМ САЛАҺОВАНЫ ТАНЫЈЫРЫГ-ТАНЫЈАГ!!! 15 ИЛЛИК ЈУБИЛЕЈИ ТАМАМ ОЛАН(23.04.2017) МИНИАТҮР КИТАБ МУЗЕЈИНИ ВӘ МУЗЕЈИН ТӘСИСЧИСИ-ЈАРАДЫҸЫСЫ: ЗӘРИФӘ ХАНЫМ САЛАҺОВАНЫ ТАНЫЈЫРЫГ-ТАНЫЈАГ!!!

Print Friendly, PDF & Email

“Ичәришәһәр” Тарих-Мемарлыг Горуғунун әразисиндә jерләшән, дүнjада илк өзәл Миниатүр Китаб Музеjи миниатүр китабларын дүнjада ән бөjүк коллексиjасы кими Ҝиннесин Рекордлар Китабына дахил едилиб.
Музеjин тәсисчиси вә jарадыҹысы, республика “Китаб” ҹәмиjjәтинин идарә һеjәтинин сәдри, Әмәкдар Инҹәсәнәт Хадими Зәрифә Салаһова билдириб ки, 30 илдән артыг мүддәтдә формалашмыш коллексиjа бу ҝүн дә jени нүсхәләрлә зәнҝинләшир.

 Музеjдәки 38 шүшә витриндә дүнjанын 66 өлкәсиндә нәшр едилмиш 5600-дән чох миниатүр китаб сәрҝиләнир. Бурада ән надир експонатлар Јапониjанын Токио шәһәриндәки “Топпан” нәшриjjатында бурахылмыш дөрд микрокитаб (онлардан бири 0,75х0,75мм форматында, үчү 2х2 мм форматындадыр), һабелә Алманиjада һазырланмыш дөрд микрокитаб (бу нәшрләрдән бири 2,0х2,9 мм форматында, галан үчү 3,5х3,5мм форматындадыр).
Зәрифә ханымын сөзләринә ҝөрә, музеjин Ҝиннесин Рекордлар Китабына дахил едилмәсинә наил олмаг үчүн jарым илдән артыг ҝәрҝин ишләмәк лазым ҝәлиб. О, көмәк үчүн “Ичәришәһәр” горуғунун мүдириjjәтинә мүраҹиәт едиб. Музеjин Ҝиннесин Рекордлар Китабына дахил едилмәси үчүн сифариш 2014-ҹү илин биринҹи jарысында тәгдим едилиб. 
Музеjдә сахланылан миниатүр китаб нүсхәләриндән 2913-ү бүтүн тәләбләрә тамамилә уjғун ҝәлир. Мәсәлән, бу китабларын өлчүләри 75х75 мм-дән чох деjил – миниатүр китабын мүасир стандарты мәһз беләдир. 
2015-ҹи ил jанварын 21-дә Ҝиннесин Рекордлар Китабынын рекордлар үзрә менеҹерләр командасындан алынан мәлумата ҝөрә, музеjин сифариши гәбул едилиб вә о, миниатүр китабларын дүнjада ән бөjүк коллексиjасы һесаб олунуб. Јахын вахтларда Зәрифә Салаһоваjа “Ҝуиннесс Wорлд Реҹордс” сертификаты тәгдим едиләҹәк.

Бакинский музей миниатюрных книг

Музей миниатюрной книги

Бакинский музей миниатюрной книги

МУЗЕЙ МИНИАТЮРНЫХ КНИГ

Руководитель музея миниатюрной книги отмечает 83-летие

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.