Гәдим йаллымыз барәдә

Print Friendly, PDF & Email

Әзиз  һәмвәтәнләр!
  Азәрбайҹан халгынын мисилсиз  тарихи  йаддаш , фолклар вә етнографийа нүмунәләриндән бири дә йаллыларымыздыр.
Биз “Агра” ЕИДИБ олараг онларын топланмасы вә халгымыза чатдырылмасы илә әлагәли мүәййән ишләр ҝөрмәйи планлашдырырыг…
 Һазирда Сизә,  видео ҝөрүнтү формасында тәгдим олунан 46 әдәд йаллы нә йаллыларымызын һамысыны (тамыны)  әһатә едир, нә дә ифа бахымындан ән йүксәкләри дейил. Садәҹә олараг бу бир тәшәббүсдүр…

 Бу тәшәббүсүн әсл сәбәбкары вә идейа мүәллифи исә мәрһум йазичи-публусист “Гызыл Гәләм” мүкафаты лауреаты, “АгРа”  ЕИДИБ идарә һейәтинин үзвү, II груп  Гарабағ мүһарибәси әлили Мәһәррәм Замандыр.  Ҝәнҹлийиндә о да йаллы  ойнамыш вә Шәрур йаллы  групунун тәркибиндә бир чох хариҹи өлкәләрдә гастрол сәфәрләриндә олмушду…М.Заман онунла бирҝә һәмин групда вахты илә иштирак едән Һәбиб Әлийевлә бирҝә бу мәсәләни дәфәләрлә мүзакирә етмиш вә Бакыда орта мәктәбләрдә өзфәалиййәт дәрнәйи шәклиндә ушаглара вә ҝәнҹләрә тарихи йаллыларымызы өйрәтмәк гәрарына ҝәлмишдиләр.

Мәһәррәмин вәфатындан кечән сон 5 айда Һәбиб мүәллим бу мәсәлә илә ҹидди мәшғул олмуш вә һаггында сизләрә тәгдим олунан 46 вариантда йаллылары  топлайа билмишдир. О да өз нөвбәсиндә бу ишдә  Әләкбәров Һәбибин, Сейидов Мирдамәтин, Сейидов Мирҹәфәрин, Меһдийев Бәхтийарын  көмәк етдийини сөйләйир.

Ейни заманда  гейд етмәк  йеринә дүшәр ки, Бакы шәһәр  Низами район бәләдиййәси  дә  бу  ишә гошулмағы дүшүнүр.

Агра ЕИДИБ олараг бу ишдә әмәйи кечән йухарыда адлары чәкилән вә чәкилмәйән һәр кәсә миннәтдарлығымызы билдиририк.  Айрыҹа олараг материалларын ДВД диск форматына ҝәтирилмәсиндә ҝөстәрдийи көмәйә ҝөрә Сейидов Мирҹамалын да хидмәти гейд олунмалыдыр.

Әзиз һәмвәтәнләр!  

Сизә мураҹиәт едирик:  бахыб фикринизи билдирин, материалларын даһа да долғунлашмасына көмәк един,  йаллы һаггында йазылар  йазыб бизә ҝөндәрин.  Биз исә өз нөвбәмиздә  һәмин мәтнләри үмумиләшдирәрәк бу саһәнин мүтәхәссисләринә тәгдим едәҹәйик ки, тарихи йаллыларымыз  даһа да бу самбаллы вә елми  сәкилдә ишыгландырылсын вә сонда йаддан чыхмасын, тарихимиздә йашасын, галсын!

“АгРа”  ЕИДИБ                  

Јаллылардан ҝөрүнтүләр       

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.