“Бәла”йадүчар олмамаг үчүн “Шәрсуйу”ну “Зәһримар” билмәк лазымдыр!

Print Friendly, PDF & Email

Јазычы һәким-нарколог Асиф Кәнҝәрли
    “Март айы дәрд айыдыр” дейирләр вә бу дәрд айынын илк ҝүнүндә Бакы Шәһәр Мәдәниййәт вә Туризм Идарәси Сураханы район Мәдәниййәт Евиндә ихтисасҹа пешәкар һәким-нарколог олан Асиф Кәнҝәрлинин өзүнәмәхсус бир истедадла гәләмә алдығы һекайә, повест вә драм әсәрләри топланмыш китабларынын тәгдимат мәрасимини кечириб. Мәрасимин өзәллийи исә бу тип тәдбирләрин гуру протокол чәрчивәсиндә йох, өлкәнин ән мүхтәлиф йерләриндән ҝәлмиш охуҹу вә пасийентләрин бирҝә иштиракы илә кечирилмәсийди. Белә ки, “Бәла” – “Беда” “Шәр суйу”, “Зәһримар” китаблары бу ҝүн ҹәмиййәти бүрүйән, ағыр фәсадларла мүшайиәт олунан үч фаҹиәйә — наркоманийайа, алкоголизмә вә табакоманийайа һәср оиунмуш сәнәдли-бәдии топлулардыр ки, һәр евдән бәласы түстүләнир.

     Тәдбири ҝириш сөзү илә ачан мәдәниййәт евинин рәсмиси Ширван Аббасов мүәллиф , АсИф Кәнҝәрлийә китабларыны тәгдим етмәк үчүн трибуна таныды. Белә ки, Бакы Ушаг Театрынын директору Интигам Солтан мәрасими ачыг елан едәрәк мүәилифи сәһнәйә дәвәт етди. Мүәллиф китаблары вә онларын ичиндәкиләр барәдә йаздыгларымызы мәрасим иштиракчыларына чатдырды. Һәким-нарколог кими өз ишинә виҹданла йанашан Асиф Кәнҝәрли гәләмә сарылмағынын сәбәбини исә белә изаһ етди: “Улу Өндәр Һейдәр Әлийевин «Наркоманлыға вә наркотик васитәләрин ганунсуз дөвриййәсинә гаршы тәдбирләр һаггында”ки фәрманынын тәсири илә йазмаға башладым».

    Ҹәлилабаддан дил-әдәбиййат мүәллими Ҝүлафәт ханым Асиф Кәнҝәрли йарадыҹылығыны тәһлил әдәрәк, “бу, вәтәнпәрвәрлик һәрәкәтидир’’ анламында йүксәк гиймәт вәрди. Натиг чох тәсирли вә һәйәҹанлы шәкилдә фикирләрини ифадә етдикдән сонра, өз шаҝирдләринин Асиф Кәнҝәрли йарадыҹылығындан сечмәләри сәһнәләшдирдикләрини иштиракчыларын диггәтинә чатдырды.Бир вахтлар Азәрбайҹан радиосунун танынмыш апарыҹысы олмуш Елдост Байрам да иштиракчылар үчүн йазычынын “Етираф’ һекайәсини үрәклә охуду, хош сөзләр сөйләди. Диҝәр танынмыш радио апарыҹысы Шәфәг Әлиханлы исә йазычыйла он иллик достлуғундан, онун “Бәла” пйесинин радиотамашасындан сөз ачды.

    Бакы Ушаг Театрынын ифасында “Бәла» пйесинин үчүнҹү пәрдәси тамашачыларда дәрин тәәссүрат ойатды.

    Кимйа үзрә профессор Еййуб мүәллим исә сөһбәтинә “Ҹами-ҹәм” вә диҝәр дәйәрли әсәрләрдән сечмә шеирләрлә башлайараг, һәр бирини Асиф Кәнҝәрли йарадыҹылығы илә әлагәләндириб, бу әсәрләрин ҝәнҹләрә чох бөйүк маарифәндириҹи тәсири олаҹағыны бәйан етди.Тәгдимат заманы “Шәр суйу” вә “Мәнтиг” һекайәләри әсасында һазырланан сәһнәҹикләр дә алгышларла гаршыланды.

    Пешәкар һәким-нарколог вә истедадлы йазычы Асиф Кәнҝәрли иштиракчыларын суалларыны әтрафлы ҹавабландырды вә һәм дә нормал вә раһат һәйат йашамалары үчүн мараглы тәклифләр верди.

 

Айдын Ҹаныйев, “Елчи” гәзети, №06(773), 17-23 март 2013-ҹү ил

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.