Бир даһа Нахчыван шәһәр Әкбәр Ағайев адына интернат-мәктәб һаггында

Print Friendly, PDF & Email

   …Һәмин ил (сөһбәт 1961-ҹи илдән ҝедир-ред) бир нечә кәнддә мәктәб тикинтиси ҝедирди. Нахчыван шәһәриндә интернат мәктәб үчүн бина тикилирди ки, мүтләг йени тәдрис илиндә истифадәйә верилмәли иди. Али мәктәбләри гуртарыб ҝәлмиш мәзунлары йерләшдирмәк лазым иди.

Бурада да мәним мүәллим йолдашларым маариф назирлийинин тәдрис шөбәсинин мүдири Әсҝәр Әсҝәров, мәктәб тәдрис ишини чох ҝөзәл билән, узун илләр назирликдә ишләйән Рүстәм Рүстәмов мәнә чох йахшы көмәк етдиләр. Мән билмәдийим шейләри онлардан сорушурдум вә буну өзүмә гәбаһәт һесаб етмирдим.

Вахтымын чоху интернат мәктәбиндә кечирди. Әвәла ондан башладым ки, тикилән интернат мәктәбә директор тәйин етдим. (сөһбәт Иса Мәммәдовун тәйинатындан ҝедир-ред) Она тапшырдым ки, бүтүн ҝүнү мәктәбдә олуб тикинтийә нәзарәт етсин. Һәр ҝүн ахшам ҝүн әрзиндә ҝөрүлән ишләрә йекун вурур, сабаһ ҝөрүләҹәк ишләри мүәййәнләшдирирдик.

 Мән Вилајәт Партија Комитәсинә  бир арайышла мүраҹиәт етдим. О арайыш әсасында бүро хүсуси гәрар гәбул етди. Нахчыван МССР Назирләр Советинә тапшырылды ки, еһтийат фондундан Маариф Назирлийинә әлавә вәсаит айрылсын. Һәмин вәсаит һесабына һәмин ил биз мәктәбләрә чохлу бәрк вә йумшаг аваданлыг алдыг. Мәктәбләрин фәнн кабинәләринин гайдайа салынмасы үчүн хейли иш ҝөрдүк. Кәндләрдә тикилән мәктәбләрин йанында сәккиз аилә үчүн мүәллимләр еви тикдирдик. О заман Нахчыван МССР Назирләр Советинин тикинтийә рәһбәрлик едән мүавини Абдулла Ордуханов вә 5 сайлы Нахчыван тикинти трестинин мүдири Ҝәрай Әсәдов мәнә йахындан көмәк едыр, демәк олар ки, бүтүн тәклифләримин йеринә йетирилмәсинә чалышырдылар.

Республикадан асылы олмайан мәсәләләр барәсиндә о заман Азәрбайҹан КП МК мәктәбләр шөбәсинин мүдири Назим Һаҹыйевә мүраҹиәт едирдим. О, чох мүлайим, тәләбкар, вердийи вәди йеринә йетирән бир инсан иди. Онун йахындан көмәйи илә бизим сәйимиз нәтиҹәсиндә интернат мәктәбинин тикинтиси 15 августда баша чатды. Биз республиканын айры-айры районларында йашайан саһибсиз, йетим ушаглары, имкансыз аиләләрин ушагларыны о мәктәбә гәбул етдик.

О заман Нахчыван МССР Али Совети Рәйасәт Һейәтинин сәдри, “Сосиалист Әмәйи Гәһрәманы”, чох алиҹәнаб инсан олан Һүсейн Мәммәдов интернат мәктәбә ҝәлди. Мәктәбә тәзәҹә гәбул олунмуш ушаглары ҝөрдү вә мәнә деди ки, бу ушаглар чох зәрифдирләр, бәзиләри һәтта хәстәйә охшайыр. Сән горхмурсан бунларын гәбул едилмәсинә иҹазә верирсән. Мән дедим ки, йолдаш Мәммәдов сиз 2-3 айдан сонра бахарсыныз (о заман Нахчыван шәһәриндә бөйүк клуб олмадығы үчүн республиканын бүтүн тәдбирләри һәрби шәһәрҹикдә олан “Забитләр еви”ндә кечирилирди) Октйабр байрамы мүнасибәтилә кечирилән тәнтәнәли иҹласдан сонра интернат мәктәбин шаҝирдләри чыхыш етдиләр. Онлара мәктәб формаларындан башга, бир дә байрам тәдбирләриндә иштирак етмәк үчүн хүсуси форма тикдирмишдик. Ушаглар көкәлмишдиләр, форма онлара чох йахшы йарашырды. Мәктәбин чох ҝөзәл нәфәсли оркестри вар иди. Бир сөзлә, ушаглар шән вә ҝүмраһ ҝөрүнүр, өзләри дә чох йахшы чыхыш едирдиләр. Рәһбәрлик онларын чыхышыны чох бәйәнди. Һ.Мәммәдов фасилә замам мәнә суал верди. Назир, бу ҝомбул ушаглары һарадан йығмысан бура? Мән ҹаваб вердим ки, бунлар о вахт сизин ҝөрдүйүнүз һәмин зәиф ушаглардыр. Мән сизә сөз вермишдим, йеринә йетирдим. О да бизә бундан сонра даһа да йахындан көмәк едәҹәйинә сөз верди…

 

“Азадлыг ҹарчысы” китабындан, тәртибатчы вә редактор Фәридә Ләман.
“Адилоғлу” нәшриййаты, Бакы, 2003, 130 нүсхә, сәһ-38,39

Редактордан: Китаб Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Совети Рәйасәт һейәтинин сабиг сәдри, Совет иттифагынын тәркибиндән чыхмаг (бу һагда әлавә материалларын өврагын тарих бөлмүндә дәрҹ едилмәси планлашдырылыр, изләйин…) һаггында илк дәфә мәрданә гәрар верән Сәкинә ханим Әлийеванын һәйат йолунун бәзи мәгамларындан бәһс едир.

Нахчыван шәһәр интернат мәктәби мүәллимләринин
мәзунларын бир групу илә ҝөрүшүндән фото ҝөрүнтүләр

Нахчыван шәһәр интернат мәктәби мүәллимләринин
мәзунларын бир групу илә ҝөрүшүндән видео ҝөрүнтүләр

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.