Бир даһа академик Асәф Надиров һаггында

Print Friendly, PDF & Email

2014-ҹү илдә Азәрбайҹана гаршы тәшкил едилән нөвбәти һүҹумун 10 или тамам олур.  Бу тәхрибатын   гаршысынын алынмасында  өнәмли хидмәтләри олан  әсл вәтәнпәрвәр алим-зийалыларымыздан олан  Асәф Надировун  бу ил  март айынын 13-дә 85 йашы тамам олур.

10 ил бундан өнҹә 2004 – ҹү илдә нөвбәти һүҹумла – бу дәфә  чох гәдим тарихимизи, мәдәниййәтимизи, милли кимлийимизи һәдәф алараг чох узун илләр бойу һазырланан 2004-2005-ҹи илләрдә һәйата кечирилмәси нәзәрдә тутулан мүсаир КИВ –ин көмәйи илә: адына елми експедисийа ады гойулараг башга халгларын нүмайәндәләринин әли илә һәйата кечирилмәси нәзәрдә тутулан бир һүҹумла гаршылашдыг.  Республика рәһбәрлийинин вә онун сәлаһиййәтли органларынын гаршысыны ала билдийи А. Полйаковун “Нуһун изи илә” адланан бу тәхрибатынынын өнләнмәсиндә өнәмли хидмәтләри  олан алим вә зийалыларын бир гисми барәсиндә “Елман Әлийев: олдуғу вә ҝөрүндүйү кими” китабында әтрафлы бәһс олунмушдур. ( www.aqra.az  диҝәр   бөлүмү, сәһ 275-296 . )

          Онларданza бири дә ҝөркәмли игтисадчы алим, академик, Милли Елмләр Академийасынын мүшавири Асәф Надиров иди. Һәмин вахт бу  ҝөрдүйү ишләрә  ҝөрә она “сағ олун, дейә миннәтдарлыг етдикдә о, буна сағ ол дүшмәз, бу бизим вәтәндашлыг борҹумуздур” дейә ҹаваб вермишди…

          Әлавә ону да гейд етмәк йеринә дүшәр ки,2012-ҹи илин орталарында  Асәф мүәллим “AqRa” EİDİB-ин гейдиййатдан кечмәси үчүн АМЕА-дан разылыг мәктубунун да алынмасында өз көмәйини әсирҝәмәди, лазими шәхсләрлә данышыг апарараг бу сәнәдин алынмасына да йардым етди… .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.