Ҝүларә Мунис

  Ҝүларә Мунисин ушаглар үчүн йаздығы нағыл вә шеир нүмунәләри. Кәримова Ҝүларә Мусагызы 1953-ҹү ил 30 декабр тарихиндә Бакыда дүнйайа ҝәлиб. Шаирә-публисист. Азәрбайҹан Јазычылар Бирлийи вә Азәрбайҹан Журналистләр Бирлийинин үзвүдүр. 1988-ҹи илдән дөври мәтбуатда шеирләри, публисист йазылары вә елми мәгаләләри дәрҹ олунур.  “Азад Гәләм” гәзети вә ”Ишыг” гадын журналынын әмәкдашыдыр. 14 китабы нәшр олунуб, ҝениш охуҹу күтләсинин истифадәсинә верилиб.  Тәһсил […]