Араздан Турана китабына өн сөз

Абдулла Шаигин «АразданТурана» адлы jени сечилмиш әсәрләри күллиjjатына әдибин мәлум нүмунәләрлә jанашы, мүхтәлиф сәбәбләр үзүндән узун мүддәт нәшри jасаг олунан әсәрләри дә дахил едилмишдир. Охуҹулар да Шаиг ирсинә мараг оjадаҹаг «Араздан Турана», «Интизар гаршысында», «Јени аj доғаркән», «Вәтәнин jаныг сәси», «Ики муҹаһид», «Үлкәр», «Һәjат– сев-мәкдир» кими сәнәткаранә jазылмыш онларла поема вә шерләри белә нүмунәләрдәндир. Мәлум сәбәбләр үзүндән Азәрбаjҹан охуҹусунун диггәтиндән […]

Өйрәтмәним

Өйрәтмәним Әзиз Фәридә Һоҹам. Әзиз Фәридә анам… Әзиз Фәридә ханым… Һаггынызда йазмаг, йохса һаггынызы йазмаг… Јохса Бу ҮЧЛҮЈҮ бирләшдирән, СИЗДӘН йазмаг… ҺОҸА…АНА…ХАНЫМ… Әзиз Фәридә Һоҹам… Әзиз өйрәтмәним, ҺОҸАЛЫГ һаггынызы һалал един. Һаггынызда йазмаға йетәрли, бишкин дейилик. Һаггынызы йазмаға ҺАГДАН иҹазәли дейилик…Јазмаға ҹәсарәт етсәк, СИЗДӘН йаза биләрик… Ону да баҹарсаг… 28 ил өнҹә Сизи илк дәфә синифдә ҝөрдүм… ҺОҸА ҝөрдүм… Өйрәтмән […]