Бир даһа Нахчыван шәһәр Әкбәр Ағайев адына интернат-мәктәб һаггында

   …Һәмин ил (сөһбәт 1961-ҹи илдән ҝедир-ред) бир нечә кәнддә мәктәб тикинтиси ҝедирди. Нахчыван шәһәриндә интернат мәктәб үчүн бина тикилирди ки, мүтләг йени тәдрис илиндә истифадәйә верилмәли иди. Али мәктәбләри гуртарыб ҝәлмиш мәзунлары йерләшдирмәк лазым иди. Бурада да мәним мүәллим йолдашларым маариф назирлийинин тәдрис шөбәсинин мүдири Әсҝәр Әсҝәров, мәктәб тәдрис ишини чох ҝөзәл билән, узун илләр назирликдә ишләйән Рүстәм Рүстәмов мәнә чох […]

«Мән бүтүн мәзунларымызла фәхр едирәм»

    Нахчыван шәһәр Әкбәр Ағайев адына интернат мәктәби 1961-ҹи илдә рәһмәтлик Сәкинә Әлийева Нахчыван МССР-нын Маариф назири оларкән (сонралар 1990-ҹы илин йанвар һадисәләри илә бағлы Нахчыван МССР-нын Али Советинин Рәйасәт һейәтинин сәдри-Нахчыванын ССРИ-нин тәркибиндән чыхмасы һагда фәрмана имза атан гәһрәман гадын) мәрһум Иса Мәммәдов тәрәфиндән тәшкил едилмишдир вә 1998-ҹи иләдәк фәалиййәт ҝөстәрмиш, 1998-ҹи илдән бу ҝүнәдәк онун базасында Нахчыван […]

Нахчыван шәһәр Әкбәр Ағайев адына интернат-мәктәб һаггында

…Јахшы оларди ки, интернат мәктәбләрин шәбәкәси инди даһа да ҝенишләнәрди вә тәһсил ҝүнүн тәләбләринә уйғун инкишаф етдириләрди…     Мән Тарвердийева Гонча Һәсән гызы 1955/56-ҹы дәрс илиндә Нахчыван шәһәр Ҹ.Мәммәдгулузадә адына 2 сайлы орта мәктәбин Х синфини гызыл медалла битириб һәмин ил Азәрбайҹан Дөвләт Педогожи Институтунун физика-рийазиййат факүлтәсинә дахил олмушам.Институту битирдикден сонра 1961-ҹи илдә тәйинатла Нахчыван Мухтар Республикасына ҝәлмиш вә […]

Нахчыван шәһәр интернат мәктәби 1961-2001

    2013-ҹү ил 29 ийун тарихиндә Бакыдакы Ҹ.Ҹаббарлы адына Республика Ҝәнҹләр китабханасында 1961-ҹы илдән 2001-ҹү иләдәк Нахчыван шәһәриндә фәалиййәт ҝөстәрән Әкбәр Ағайев адына Нахчыван шәһәр интернат мәктәбин мәзун вә мүәллимләринин “Тәһсилимиз вә ҝәләҹәйимиз” мөвзусунда ҝөрүшү-дәйирми масасы кечирилди…     “АгРа”ЕИДИБ олараг охуҹулары бу мөвзу әтрафында мүзакирәйә дәвәт едирик…! Тәдбирин тәшкилатчысы һәмин мәктәбин 1967-ҹи ил мәзуну “АгРа” Елмин Инкишафына Дәстәк […]