Өмрүн ауту

Өмрүн ауту О бүтүн Азәрбайҹанынкы иди. О һамынын севимлиси иди.  Өлүмү илә санки унудулмагда олан бу һәгигәти бир даһа тәсдигләди. 1997-ҹи ил декабрын 10-да гәзетләримиз йас хәбәри илә, некрологлу чыхды. Илк имзалар президентин, баш назирин, парламент сәдринин…. Демәк һәйатдан ҝедән сырави инсан дейил-ди. Амма дөвләт вә һөкумәт башчыларынын еһтирамла видалашдыглары бу инсанын ҝедишинә ән садә инсанлар да һейфсиләнирди ахы. Чох […]

Дирәдөјмә (гайышҝирмә, гайышдантутма, …)

Гәмбәр Мәһәррәм оғлу Ҹәфәров 1957-ҹи илин май айынын 15-дә Ҝөйчә Маһалынын Арданыш кәндиндә анадан олмушдур. Тәһсилини Арданыш кәнд орта мәктәбиндә алмышдыр (1964-1974). О, 1974-1977-ҹи илләрдә Б. Сәрдаров адына машынгайырма заводунда торначы ишләмишдир. 1977-1979–ҹу илләрдә Печора вә Коҹтрома шәһәрләриндә һәрби хидмәт етмишдир.       1980-ҹи илдә Азәрбайҹан Дөвләт Бәдән Тәрбийәси Институтуна дахил олмуш, улу өндәр Һ.Әлийевин тәшәббүсү илә 1983-ҹү илдә […]