Рүфәт Ләтиф оғлу Һүсејнзадә

Педагожи елмләр доктору, профессор, Әмәкдар Мүәллим Рүфәт Ләтиф оғлу Һүсейнзадә 1951-ҹи илдә Нахчыван шәһәриндә мүәллим аиләсиндә доғулмушдур. Кечән әсрин зийалы нәслинә мәнсуб олан атасы Ләтиф Һүсейнзадә (2008-ҹи илдә 106 йашында дүнйасыны дәйишмишдир) Нахчыванда әввәлҹә мәктәб вә мәдрәсә тәһсили ҝөрмүш, сонра йени типли, “Рүшдиййә” мәктәбиндә дөврүнүн бөйүк шәхсиййәтләриндән — Һүсейн Ҹавиддән, онун гардашы Шейх Мәһәммәд Расизадәдән, даһа сонралар Бакыда али тәһсилини […]

Өйрәтмәним

Өйрәтмәним Әзиз Фәридә Һоҹам. Әзиз Фәридә анам… Әзиз Фәридә ханым… Һаггынызда йазмаг, йохса һаггынызы йазмаг… Јохса Бу ҮЧЛҮЈҮ бирләшдирән, СИЗДӘН йазмаг… ҺОҸА…АНА…ХАНЫМ… Әзиз Фәридә Һоҹам… Әзиз өйрәтмәним, ҺОҸАЛЫГ һаггынызы һалал един. Һаггынызда йазмаға йетәрли, бишкин дейилик. Һаггынызы йазмаға ҺАГДАН иҹазәли дейилик…Јазмаға ҹәсарәт етсәк, СИЗДӘН йаза биләрик… Ону да баҹарсаг… 28 ил өнҹә Сизи илк дәфә синифдә ҝөрдүм… ҺОҸА ҝөрдүм… Өйрәтмән […]