Азәрбаjҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиjjәтинин тәсис етдиjи беш сериjалы “Билҝи” дәрҝисинин jаранмасы вә фәалиjjәти һаггында

Јәгин охуҹулар   техника елмләри доктору  Низами Исмаjыловун саjтымызда jерләшдирилмиш мәгаләси илә артыг танышдырлар вә “Тәһсил” Ҹәмиjjәтинин фәалиjjәти илә бағлы мүәjjән билҝиләрә маликдирләр. Һәмин сәпҝидә jазымызы давам етдиририк.           Мәлумдур ки, ССРИ дағылыдыгдан сонра  онун тәркибиндән аjрылмыш республикалар мүстәгилликләрини елан етдиләр.  ССРИ-нин бүтүн варидаты Русиjа Федерасиjасынын әлиндә галды.  Диҝәр республикаларда олдуғу кими, Азәрбаjҹан Республикасы да ҹидди сосиал-игтисади […]

Азәрбайҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиййәтинин тәсис етдийи беш серийалы “Билҝи” дәрҝисинин йаранмасы вә фәалиййәти һаггында

 Јәгин охуҹулар техника елмләри доктору Низами Исмайыловун сайтымызда йерләшдирилмиш мәгаләси илә артыг танышдырлар вә “Тәһсил” Ҹәмиййәтинин фәалиййәти илә бағлы мүәййән билҝиләрә маликдирләр. Һәмин сәпҝидә йазымызы давам етдиририк. Мәлумдур ки, ССРИ дағылыдыгдан сонра онун тәркибиндән айрылмыш республикалар мүстәгилликләрини елан етдиләр. ССРИ-нин бүтүн варитаты Русийа Федерасийасынын әлиндә галды. Диҝәр республикаларда олдуғу кими, Азәрбайҹан Республикасы да ҹидди сосиал-игтисади чәтинликләрлә үзләшди, диҝәр тәрәфдән дә […]

Нуғай Хасай оғлу Әлийев

Нуғай Хасай оғлу Әлийев-Азәрбайҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиййәти Идарә Һейәтинин сәдри, Азәрбайҹан Техники Университетинин (АзТУ) “Електротехниканын нәзәри әсаслары” кафедрасынын досенти. 14 сентйабр 1947-ҹи илдә Шуша шәһәриндә анадан олуб. 1965-ҹи илдә Шуша шәһәриндәки Ү.Һаҹыбәйов адына 1 №-ли орта мәктәби битириб. 1972-ҹи илдә Азәрбайҹан Политехник Институтунун (Аз.ПИ) “Автоматика вә һесаблама техникасы” факултәсини битириб. 1969-1972-ҹи илләрдә Азәрбайҹан Елми-Тәдгигат Енерҝетика Институтунда ишләйиб. 1974-1977-ҹи илләрдә Сумгайыт […]

Тәһсил фәдаисинин портретинә ҹизҝиләр

Мүстәгил Азәрбайҹан тәһсилинин инкишафында хидмәтләри олан инсанлар барәдә дүшүнәркән АзТУ-нун досенти, т.е.н. Нугай Әлийевин адыны чәкмәмәк мүмкүн дейил… Һәтта ҹәсарәтлә сөйләмәк олар ки, онун бу саһәдә мисилсиз хидмәтләри вардыр вә чох тәәссүф ки, ҝениш тәһсил иҹтимаиййәти бу һагда һеч дә кифайәт гәдәр мәлуматлы дейил… Бунун сәбәбләриндән бири одур ки, Нугай мүәллим өзү чох тәвазөкар инсандыр. О, һәр һансы бир ишдә […]

Азәрбайҹан Республикасынын “Тәһсил” Ҹәмиййәти һаггында

“Тәһсил” Ҹәмиййәтинин йаранмасы һаггында гыса мәлумат.     “Тәһсил” Ҹәмиййәти 1989-ҹу ил нойабр айында тәсис едилмиш вә 1990-ҹы илин август айында Республика Әдлиййә Назирлийиндә гейдиййатдан кечәрәк рәсми фәалиййәтә башламышдыр. Азәрбайҹан Республикасы мүстәгиллик газандыгдан сонра ‘Тәһсил” Ҹәмиййәти 1993-ҹү илин нойабр айында тәкрар гейдиййатдан кечмишдир. Тәшкилат 22 май 1999-ҹу илдә нөвбәти гурултайыны кечирмишдир. “Тәһсил” Ҹәмиййәти көнүллү-иҹтимаи өзүнүидарәетмә формасында тәшкил олунмуш гейри-һөкумәт тәшкилатыдыр. […]