Мүрәккәб садәлик вә садә мүрәккәблик

Һамымыз информасийа алараг вә өтүрәрәк енержи сәрф едирик. Електрик йохдурса, интернетә дахил олмаг, мобил телефон долдурулмайыбдырса, онун васитәсилә хәбәр алмаг, телефон стансийасы ҹәрәйансыз галыбдырса, стасионар телефонла данышмаг, бензин гуртарыбдырса, мәлуматдан өтрү шәһәрин о башына ҝетмәк – онларын һеч бири мүмкүн дейил. Һәтта гоншуйа дәйиб ики кәлмә сөз демәк дә намүмкүндүр, әҝәр айағыны йердән ҝөтүрмәйә ҝүҹүн чатмырса.     Бунларынһамысытехники (мәһзтехники!) […]