Талыб Һејдәрли

1948-ҹи илдә АЗ ССР-ын Губадлы районунда анадан олуб , 1996-ҹи илдә район мәркәзиндә олан М.Ф.Ахундов адына орта мәктәби битириб. 1966-ҹы илдә В.И.Ленин адына АПИ-нин рийазиййат факултәсинә гәбул олуб вә 1970-ҹи илдә институту битирмәклә Губадлы районунда мүәллимлийә башлайыб.1973-ҹү илдә гуртардығы институтун аспирантурасына сәнәд вериб.1-ҹи имтаһан инҝилис дили олдуғу үчүн , имтаһандан гейри мүвәффәг гиймәт алмагла арзусуна чата билмәйиб. Мүәлллимлийи район дөврүндә […]