«Аллаһ мәнә дил вериб ки…»

    Фикрәт Рзайев һаггында     Гүсурсуз низам һәр шейин саһиби олан гадир Аллаһын әсәридир. Аллаһын йаратдығы бу ҝөркәмли системдә Фикрәт Рзайев дә вар иди! Барәсиндә инди кечмиш заманда данышдығымыз Фикрәт мүәллим өзүнү шәхсиййәт сәвиййсинә өз ҝәрҝин зәһмәти, фитри истедады, бу истедаддан бәһрәләнән шәхси дөзүмү илә йүксәлән бир шәхсиййәт иди. О, нийә йашадығыны, нә истәдийини билирди, чүнки о, өз […]

1 2