“СПИРАЛ”.

Нахчыванда “Ҝәмигайа”да даш үзәриндә чох гәдим тәсвирдән.      Һәр бир йараныш мәҹбуриййәтдән йох, зәруриййәтдән йараныр. Һәр бир варлыг Илкини дәрк едиб ахтармаг истәмәси мәҹбуриййәтдән  йох, зәруриййәт үзәриндән мөвҹуддур.Бөйүк партлайышдан каината илкин сәс йаддашы, сөз йаддашы, аһәнҝ йаддашы вә рәнҝ йаддашында бир мүтләглик йаддаш дашыйыҹысы олду.        Башланғыҹ нөгтәдән ( експансийа) сүрәт башлайыр. О башланғыҹ нөгтә бүтүн йаранмыш вә […]

Нәһәнҝ Партлайыш

Ирландийа архийепископу Ҹеймс Ашер (1581-1656) Әһди-Әтигин вә башга гәдими мәнбәләрин мәтнини арашдырандан сонра белә нәтиҹәйә ҝәлиб ки, Илаһи каинаты е.ә.4004-ҹү ил сентйабр айынын 22-дән 23-нә кечән ҝеҹә йарадыб. Бу дәгиг тарих Гәрб тәригәтли хачпәрәстләр үчүн бу ҝүнәдәк инкаредилмәздир. Инанмайан өзү һесаблайыб йохлайа биләр.     Астрофизикләр зәнн едирләр ки, каинатдакы обйектләрин йалныз 5 фаизи ҝөзә ҝөрүнәндир, чүнки ишыг сачандыр. Даһа […]