Мейханә, мейнә, дил

  Азәрбайҹан халгынын әсрләрдән әсрләрә кечәрәк бизә гәдәр ҝәлиб чатан йаддаш тарихинә дахил олан ҝерчәкликләрдән бири дә онун гәзәл аләмидир. Бу аләмдә мейханә жанры да олуб, вар вә олаҹагдыр.     Мейханәни сәсләндирмәйә, фәлсәфи фикри чатдырмаға истедад лазымдыр. Мейханә жанрынын һеч дә шәрабла, мейлә бағлылығы йохдур. Бир чох һалларда мейханә һаггында чох байағы, гондарма фикирләр сәсләндирилиб вә һәгигәтин нәйә бағлы […]

Сәс нийә, рәнҝ нийә, сөз нийә…

1. Елм – елмдәдир. Тәдгигат, арашдырма елмдәдир. Нәтиҹәләр елмдәдир. Бәшәриййәт елм әһатәсиндә, елмдәдир. Елми дәрәҹә, елми титул сондадыр. 2. Елм, дилчилик, тәбиәт вә ардыҹыл физики һаллар Каинат низамында олмаса иди, инсан бу мәфһумлары бу гәдәр дәгигликлә йаратмаг ҝүҹүнә малик ола биләрдими? 3. Инсан йаранышы, Каинатын еталонудур. Инсан кейфиййәт йох, чох йүксәк йараныш еталонудур. Нийәдир инсан? Еталон олмалы инсан. 4. Дүнйа […]

Билирик амма йадымыздан чыхмасын

  Азәрбайҹан халгы вә әразиси елми илә, тарихләри илә йанашы олараг сүфрә мәдәниййәти гида чешидләри дә чох зәнҝин олмагла йанашы мәна вә мәнтиг дашыйыҹысы олуб.     Илкдән чох-чох гәдим дөврләрдән бүтүн аилә үзвләри сүфрә әтрафында йығышмагла, һәр бир гида чешидинә тәшәккүрлә, нәвазишлә йанашмагла йанашы, сүфрә әтрафындан башлайанилкин давраныш о, давранышла дүшүнҹә вә мәна ашыланыб. Сүфрәйә ҝәтирилән гида илкдән аилә […]