Ҝөй Ҝүндәб түрбәсинин һәндәси нахышлары

МАРАҒА ҜӨЈ ҜҮНБӘД ТҮРБӘСИНИН МЕМАРЛЫГ ГУРУЛУШУ Азәрбайҹан мемарлығынын ХI-ХIII йүзилләрдә сүрәтлә иникишаф едиб бишимләшән мемарләг типләриндән ән биткини гүлләвари түрбәләрдир. Дүнйа ненарлығында инсан хатирәсини минументал бичимләрлә әбәдиләшдирмәйин ән уғурлу өрнәкләриндән олан бу хатирә тикилиләринин адынын өнүнә чох вахт “слҹуг” сойады артырылы; интенсив биҹимләшмә чағы ХI-ХII йүзилләрдә Ҹәлҹуг империйасы һүдудларында ҝетдийиндән елми әдәбиййатларда онлар һән дә “сәлҹуг түрбәси” ады илә таныныр. […]

Гадир Әлийев. “Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг» китабына ҝириш

Ҝенетик көкләри тарихин дәрин гатларына ҝедиб чыхан йералты сәрдабә вә уҹа йерүстү тутумдан гурулан йығҹам планы, вертикал композисийасы, динамик байыр гурулушу илә сечилән гүлләвари түрбәләр ХI – ХII йүзилликдә Азәрбайҹан мемарлығында үстүн йер тутурду.     Тәхминән 850 ил бундан әввәл Орта әср Мүсәлман Шәргинин бөйүк мемары, Нахчыван мемарлыг мәктәбинин нүмайәндәси Әҹәми Әбубәкр оғлу Нахчыванинин йаратдығы мемарлыг абидәләри һәмин дөвр […]

Əҹәми сәнәтинә јени елми јанашма

Мемарлыг намизәди Гадир Әлийевин “Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг” адлы елми әсәри даһи мемар, классик Азәрбайҹан мемарлыг мәктәбинин баниси Әҹәми Әбубәкр оғлу Нахчыванинин һәйат фәалиййәти вә сәнәтинә һәср олунмуш илк вә дәйәрли монографик тәдгигат кими мүһүм әһәмиййәтә маликдир. Бу әсәрлә Гадир Әлийев ҝөркәмли сәнәт хадими Әҹәми Нахчывани һаггында мемарлыгда мөвҹуд олан бошлуғу долдурмаға хидмәт едир. Охуҹулара тәгдим олунан китаб мемар […]

«Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг” китабына мүәллиф Гадир Әлийевин сөзөнүсү

Сонсуз бир үммана бәнзәйән зәнҝин мәдәниййәт тарихимиз инсан зәкасынын мәһсулу олан надир елм, фәлсәфә вә сәнәт инҹиләри илә долудур. Халгымыз үчүн даими гүввәт вә гүрур дуйма гайнағы тәшкил едән бу тарихи инҹиләрин гейрәтлә арашдырылмасы,  дәйәрләндирилмәси вә мүһафизә едилмәси йашадығымыз бу бөһранлы ҝүнләрдә сон дәрәҹә ваҹиб олан мүгәддәс вәзифәләримиздән биридир. Мәдәниййәт тарихимизи бу ҝүн дә дөнә-дөнә диггәт вә һөрмәтлә арайанлар мин […]

Ҹәфәр Гијаси өн сөз

Үзлүк материалынын тәбии өз үмлүлүкләри вә онун мемара һансы имканлары вермәсиндән чох шей асылыдыр. Бу бахымдан Сәлҹуглар дөврү бишмиш кәрпиҹин тикинти вә бәзәк материалы кими мемарлыгда тәнтәнәси дөврү олду. Бөйүк Сәлҹуглар әразисинин чох йериндә олдуғу кими, Азәрбайҹанын да Ҝәнҹәдән Гәзвинәҹән әсас һиссәсиндә кәрпиҹдән йығылан «сәлҹуг үслубу» бәзәк апарыҹы мемарлыг декору иди. Бөйүк конструктив-техники, игтисади, еләҹә дә декоратив имканлары олан бишмиш […]