Азәрбайҹан гадыны ләйагәт таҹыдыр

АИЛӘ!!! Мүгәддәслийи өлчүйә ҝәлмәйән бир амил. Дөрд һәрфдән ибарәт олан бу кәлмәдә нә гәдәр үлвиййәт, нә гәдәр гүдсиййәт вар. Аилә иҹтимаиййәтин тәмәл дашыдыр. Аилә гурмаг! Бу, йеткинлик йашына чатан һәр бир инсанын әсас вәзифәсидир, ейни заманда Аллаһын гойдуғу йол вә Пейғәмбәрин буйурдуғу ваҹиб әмәлләрдән биридир. Мәһз гурмаг. Јәни зәррәни-зәррә үстүнә, гәтрәни-гәтрә үстүнә йығмагла аилә адлы бир сарай уҹалтмаг. Елә бир […]

Дилимизин сафлығыны горуйаг!

Дил Дөвләтин әсас рәмзләриндән биридир вә биринҹисидир! Өз дилиндә саф данышмағы баҹармайан инсан нәғмә охуйа билмәйән бүлбүл кимидир. Агилләр дилин доғмалығы барәдә елә ҝөзәл фикирләр, һикмәтләр сөйләйибләр ки, о кәламларын һәр бири инсанын гәлбини диггәтә ҝәтирир, ону өз елинә, өз дилинә даһа сых телләрлә бағлайыр. Дейирләр: “Бир халгы мәһв етмәк истәсән, онун дилини әлиндән ал!” Улу Өндәримиз Һейдәр Әлийевин тез-тез […]

Мәһәббәт йохса, мәрһәмәт

 Ики садә сөз… Садә олдуғу гәдәр дә мүрәккәб бир сөз. Чохуна ади ҝөрүнән бу кәлмәләр аилә адлы мөһкәм зәнҹирин һалгаларыдыр. Бу һалгаларын арасында ҝүзәшт, мүлайимлик, гайғы, үлфәт, сәдагәт даһа нәләри, нәләри бирләшдирән гейри-ади ҹазибә гүввәси вар… Мәһәббәт үзәриндә гурулан аиләнин тәмәлиндә мәрһәмәт, инам, етибар, сәмимиййәт олмазса, белә тәмәл үзәриндә уҹалан аилә сарайы узунөмүрлү олмаз. Чох тәәссүфләр олсун ки, мүасир дөврүмүздә […]

Аналарын шәфгәти

  “Өвладларынызын сизинлә йахшы давранмалары үчүн, сиз валидейнләринизлә йахшы давранын.” (Һәзрәт Әли (ә) –ын кәламларындан. Аналар! Бәшәриййәтә лайла чалан аналар! Нә илә гайтармаг олар сизин һаггынызы? Неҹә чыхмаг олар ана әзиййәтинин борҹундан? Неҹә гайтармаг олар ана нәвазишләринин әвәзини? Һәзрәти Пейғәмбәримиз буйуруб:”Ҹәннәт аналарын айаглары алтындадыр!” Бу мисалы һәрә бир ҹүр баша дүшүр. Кими дейир ки, ананын айағы дәйән йер ҹәннәтдир. Кими […]