Онлар бизә нә ад верибләр?

Онлар бизә нә ад верибләр?    Бүтүн һейванат аләминә ад дейиб, ад вермишик. Һейванлара ад вермишик: ит, пишик, шир, илан, милчәк, гарға, чалаған, ат вә.с.    Ҝөрәсән ад вердийимиз о һейванлар биз инсанлары ҝөрәндә нә дүшүнүр, бизи нә адла билир? Јәгин фикирләшир ки, “йенә бу … ҝәлир”. О, һейванлар аләми биз инсанлар аләминә баханда, биз инсанлары нә “адда” билирләр ҝөрәсән? Мараглыдейил? Ваһид  Рзайев

Јер үзү вә инсан фактору

Јер үзү вә инсан фактору. Мин илләрлә планетимиз дағынтылара, фаҹиәләрә, бир – бирини әвәзләйән сағалмаз хәстәликләрә дүчар олуб. Бу һаллар һәлә дә давам етмәдәдир! I.Етинасызлыгларымыз. Бу һаллар арасында сәбәбләри арашдырмаг истәдим. Тарихләр, елмләр, мүһарибәләр, инанҹлар да бәшәриййәти бирлийә ҝәтирә билмәди.    Сәбәбләр нә иди?     Инсанларын бир – биринә гаршы етинасызлыглары, тәшәккүрсүзлүйү, йер үзүнә һакими – мүтләглик иддиалары! Әтрафа, варлыглара […]

Бу да бир хатирә…

    Бакы, 1960-ҹы илләрин сонлары, 1970-ҹи илин әввәлләри. Јасамалда индики Һ.Зәрдаби күчәси. Сәһәр-сәһәр сәс дүшүр “гатыг-гатыг, дағлы чөрәйи-дағлы чөрәйи” дейән арвадларын сәси ҝәлир. Бир аз кечир, йенә биналар арасына сәс дүшүр. Сары термос машында һөкумәт сүдү ҝәлир. Сүрүҹү “сүд-сүд“ дейир, әлиндәки дүдәклә сәс салыр. Кимсә о, машындан сүд алыр, кимсә алмыр. Машын тәнбәл-тәнбәл биналарын арасындан узаглашыр. Сәһәр дүшүр сәс […]

1 2