Заключение на книгу «Садарак»

Археологические исследования в Садаракском поселении показывают, что здесь древние люди былизаселены в эпоху Неолита. Древнеземледельческиеорудия труда эпохи Неолита показывают, что в этом периоде они освоили мотыжное земледелие. Керамические изделия эпохи Энеолита в основном отражают поздний этап этой культуры. Однако красноглиняные керамические изделия, которые характерны для поселения Халадж свидетельствуюn,что между этими поселениями существовали определенные культурно-экономические связи. Несмотря на то, что материа […]

АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА

“АДӘМ ДИЛИ ҺАГГЫНДА” Минилликләр боjу инсанлар арасында Аллаһ-Тааланын Адәм пеjғәмбәри (ә) jаратдыгдан сонра она сөзләри вә данышығы өjрәтмәjи һаггында сөһбәтләр ҝедир. Бу һагда мүгәддәс китабларда вә башлыҹа олараг Гурани-Кәримдә уjғун мәлуматларла растлашырыг. Лакин индиjә гәдәр бу мәсәлә елми сурәтдә өjрәнилмәмиш, дилчилик үзрә мүвафиг тәдгигат ишләри апарылмамышдыр. Одур ки, мүхтәлиф дилләрин әмәлә ҝәлмәсиндә тәкамүл просеси кими әмәjин ролуна вә уjғун нәзәриjjәjә […]

Тәндир, бүтөвдүр, дәjишмәздир

Дүнjа туфанындан сонракы мәрһәләләрдә, туфандан хилас олмуш о инсанлар, Ур әразисиндә, Азәрбаjҹан әразисиндә, Ағрыдағ, Ҝәми Гаjа әтрафында, бир даһа, jенидән jашаjыш jерләрини бәрпа етмәjә башладылар! Јер үзүндә һәjат  давам етмәjә, Су тәдриҹән чәкилмәjә, Әрази бәрпа едилмәjә башлады! Туфандан хилас олмуш, Хилас етмиш  Һз. Нуһ Бабамыз, сағ галмыш о дөвр инсанлары бир jерә топлады, сағ галан әһали чох иди! Белә бир гәрар […]

Гоч бүрҹүндән башланмыш, икинҹи һәjат

Дүнjа туфаны әрәфәсиндә, jер күрәсиндә нә баш верирди?    Јер күрәсинин нүвәси о дәрәҹәдә активләшмишди ки, jер күрәсинин дәрин гатларында вәjер үзүндә олан бүтүн күтләләр тәлатүмә ҝәлмишди. О, тәлатүмләр нәтиҹәсиндә сулар, су һөвзәләри нүвә активлиjинә уjғун олараг далғаланырды.    Бунлара сәбәб исә, jер күрәсинин нүвәсиндән башламыш күрә боjу ешидилән ваһимәли, уғулту сәси иди. Санкиjер күрәси үсjана галхмышды, үсjан едирди.   […]

Зәр, Азәр

Јер үзүнүн ән мүһүм вә тәксиб олунмаз тарихләриндән бири, Сәмави Китабларда геjд олунан, Һәзрәти Нуһ дөврүндә баш вермиш Дүнjа туфаныдыр. Бу аналожи һадисә тез-тез, ардыҹыл олараг баш вермәдиjиндән, һәмин Сәмави Китабларла jер үзү инсанларына о Дүнjа туфаны һагда билҝи верилиб.  О билҝиләрлә, jер һәjатынын Һәзрәти Адәмдән сонра, jер үзүнүн икинҹи атасы, Һәзрәти Нуһ олдуғу билдирилиб. Бунунла jанашы, мәтнләрдә Әсһабүл-Кәһф (jедди […]

Бүрҹләр илк тәгвимләрдир

Тарихи мәрһәләләрдә Һәзрәти Нуһ дөврү туфаны баш вермишдир. Тарихи туфан вә о туфандан хилас олмуш инсанлар, бөjүк инам вә инанҹ башланғыҹына бир даһа аддымлар атмаға давам етдиләр.Һәзрәти Нуһ дөврү туфаны вә о туфандан хиласы о дөвр инсанлар jаддашларында сахламагла бәрабәр, о дөврү дашларда, гаjаларда, китабәләрдә ишарәләрлә тарихләшдирдиләр.  Онунла jанашы, о хилас дөврүнү Хиласкарла jаддашларда сахлаjараг Ҝүнәш мә’бәдләри инша едәрәк, ахар […]

ҺӘЗРӘТИ НУҺЛА ХИЛАС ВӘ ӘРАЗИ

Тарихи мәнбәләрдән Азәрбајҹан вә шәрглә — гәрб арасында јерләшән Нахчыван бир чох тарихчиләрин, сәлнамәчиләрин әсәрләриндә өзүнәмәхсус јер тутуб. Шәрглә — гәрб арасында јерләшән Нахчыван өз әрази вә тарихи мәрһәләләри илә јанашы, тарихи шәхсијјәтләри илә  таныныб,мәһшурлашыб, диггәт ҹәлб едиб. Азәрбајҹан вә Нахчыван әразиси бир дә Ишыглар, одлар јурду кими дә јаддашларда, тарихләрдә галыб. Ишыг, од, алов дедикдә О, үмид, һәрәкәт вериҹи,низамлајыҹы, бәрабәрләшдирмә, бөлмә, […]

Бүтүн Күтләләр, Варлыглар, Ҹисимләр арасында, Бута — Пеjсли, Ексентрик Гануну…

Бүтүн, машын-механизмләрин, Сүкунәт вә Ишләк һалында, онлар арасында, мүтләг гачылмаз олан, Бута, Ексентрик, гурулушу даjаныр, ишләк олур! Нәдир Бута, нәдир Ексентрик? Физикада, «Маддәләрин итмәмәси гануну», «Енержинин итмәмәси гануну», Мөвҹуддур вә Ишләкдир! Суал чыхыр ортаjа.   Маддәләр вә Енержи нә сәбәбдән, һансы Физики гурулуш нәтиҹәсиндә, һансы Механика Ганунуна уjғун олараг, онлар итмирләр? Ниjә итмирләр? Бир һалдан, ниjә, башга бир һала, башга бир, […]

ДИЛИН ЈАРАДЫЛМАСЫНА ДАИР ИЛАҺИ НӘЗӘРИЈЈӘ

Фикрәт РЗАЈЕВ,  Ваһид РЗАЈЕВ Һазыркы китабын әлjазмасы илә таныш оланлардан бириси дә Туси адына Азәрбаjҹан Дөвләт Педагожи Университетинин профессору, “Үмуми дилчилик” кафедрасынын мүдири Афат Гурбанов олмушдур. Онун мәсләһәти илә бу китабын сонлуғуна әлавә олараг гардашым Ваһид илә бирликдә jаздығымыз “Дилин jарадылмасына даир Илаһи нәзәриjjә” мөвзусу да дахил едилмишдир. Һәр икимиз профессор Афат Гурбанова мәсләһәтләринә ҝөрә дәрин миннәтдарлыгларымызы билдиририк. Јазылары охуjуб […]

«Чархы Фәләк», ниjә деjилирди, «Чаршәнбә», нәjә деjилирди…

Азәрбаjҹан Әразисиндә, Азәрләрдән, Бабаларымыздан галма, бир чох, мүһүм Анлаjышлар мөвҹуд олуб! Онлар, о, Бабаларымыз, чох-чох Гәдим Дөврдән, Отураг Һәjат сүрдүкләриндән, Әразиләриндә баш верән, һәр бир Тәбиәт һадисәләри, Каинат Ганунлары ардыҹыллыгларына, чох диггәтлә вә баш верән, бүтүн һаллара, бөjүк бир һадисә кими, jанашырдылар!  Бабаларымызын бу Әразидә, Отураг Һәjат сүрдүкләринин, бир әламәти дә, бир тарихи һәгигәти дә, ондан ибарәтдир ки, бүтүн әрәфәләрә […]

1 2 3 6